Menu

Poradný výbor pre vedecké otázky

Poradný výbor pre vedecké otázky (Advisory Scientific Committee – ASC) uskutočňuje výskum, o ktorý sa opierajú makroprudenciálne rozhodnutia generálnej rady. Jeho členmi sú predseda Poradného výboru pre technické otázky (Advisory Technical Committee – ATC) a 15 odborníkov zastupujúcich široké spektrum zručností, skúseností a vedomostí spojených so všetkými relevantnými sektormi finančných trhov. Výbor zasadá najmenej raz za štvrťrok.

Výzva na pristúpenie nových členov

Hľadáme medzinárodných odborníkov z oblasti makroprudenciálnej politiky a systémových rizík, ktorí majú záujem stať sa členmi poradného výboru pre vedecké otázky. Členovia budú vybraní na základe všeobecnej kvalifikácie a rôznorodých skúseností v akademickej oblasti alebo iných odvetviach, najmä v oblasti malých a stredných podnikov alebo odborov, alebo ako poskytovatelia alebo spotrebitelia finančných služieb. Zamestnanci inštitúcií, z ktorých pochádzajú členovia generálnej rady ESRB, sú z okruhu uchádzačov vylúčení.

ESRB bude prihlášky posudzovať na základe výberových kritérií. Riadiaci výbor po vyhodnotení prihlášok predloží zoznam vhodných kandidátov generálnej rade. Vybraní kandidáti budú do ASC vymenovaní na štvorročné funkčné obdobie s možnosťou predĺženia a budú viazaní povinnosťou zachovávať služobné tajomstvo v zmysle článku 8 nariadenia (EÚ) č. 1092/2010 a pravidiel zachovávania dôvernosti. Vybraní kandidáti budú mať zároveň nárok na odškodnenie a náhradu výdavkov súvisiacich s ich účasťou na činnosti ASC. Kandidáti, ktorí nebudú zvolení do ASC, ale zároveň v rámci výberového procesu nebudú vylúčení, budú zaradení na zoznam náhradníkov, platný dva roky.

Záujemcovia môžu svoje prihlášky predložiť najneskôr do 23:59 h SEČ dňa 24. júna 2022 e-mailom na adresu: ascapplications@esrb.europa.eu

Výzva na vyjadrenie záujmu

Formulár prihlášky

Úlohy

Členovia výboru ASC sa podieľajú na príprave politík ESRB a na jeho výskumnej činnosti. Prispievajú aj k činnosti spoločných skupín ASC a ATC zameraných na nebankové finančné sprostredkovanie a vzájomné väzby. Prostredníctvom svojich správ a analýz ASC prispieva do verejnej diskusie o makroprudenciálnej politike. V minulosti sa okrem iného vyjadroval k presýtenosti bankového sektora EÚ, k výzve na účinnejšie vykazovanie aktív spojených s vysokými uhlíkovými emisiami, k analýze nastavenia makroprudenciálnej politiky či k správe o digitalizácii a budúcnosti bankovníctva. ASC tiež každoročne udeľuje cenu Ieke van den Burgovej za výnimočné výsledky vo výskume mladých akademikov a je poverený publikáciou edície ESRB Working Paper Series.

Členovia (v abecednom poradí)

Thorsten Beck

Thorsten Beck
profesor finančnej stability
Profil
Vyhlásenie o záujmoch

Bo Becker

Bo Becker
Cevian Capital, profesor financií
Profil
Vyhlásenie o záujmoch

Willem Buiter

Willem Buiter
profesor medzinárodných a verejných záležitostí
Profil
Vyhlásenie o záujmoch

Elena Carlettiová

Elena Carlettiová
profesorka financií
Profil
Vyhlásenie o záujmoch

Stephen G. Cecchetti

Stephen G. Cecchetti
profesor a Rosen Family Chair v odbore medzinárodných financií
Profil
Vyhlásenie o záujmoch

Kathryn Dominguezová

Kathryn Dominguezová
profesorka verejnej politiky a ekonómie
Profil
Vyhlásenie o záujmoch

Şebnem Kalemli-Özcanová

Şebnem Kalemli-Özcanová
profesorka ekonómie a financií
Profil
Vyhlásenie o záujmoch

Malcolm Kemp

Malcolm Kemp
riaditeľ
Profil
Vyhlásenie o záujmoch

Giovanna Nicodanová

Giovanna Nicodanová
profesorka finančnej ekonómie
Profil
Vyhlásenie o záujmoch

Martin Oehmke

Martin Oehmke
profesor financií
Profil
Vyhlásenie o záujmoch

Loriana Pelizzonová

Loriana Pelizzonová
riaditeľka odboru finančných trhov
Profil
Vyhlásenie o záujmoch

Enrico Perotti

Enrico Perotti
profesor medzinárodných financií
Profil
Vyhlásenie o záujmoch

Richard Portes

Richard Portes
profesor ekonómie
Profil
Vyhlásenie o záujmoch

Javier Suárez

Javier Suárez
profesor financií
Profil
Vyhlásenie o záujmoch

Lars Svensson

Lars Svensson
pridružený profesor
Profil
Vyhlásenie o záujmoch

Pablo Hernández de Cos

Pablo Hernández de Cos
guvernér
Profil