Poradný výbor pre vedecké otázky

Poradný výbor ESRB pre vedecké otázky

Poradný výbor pre vedecké otázky (Advisory Scientific Committee – ASC) uskutočňuje výskum, na ktorom sú založené makroprudenciálne rozhodnutia generálnej rady. Pozostáva z 15 odborníkov zastupujúcich široké spektrum zručností, skúseností a odborných znalostí.

Prostredníctvom svojich správ sa ASC zapája do verejnej diskusie o makroprudenciálnej politike. V minulosti napríklad vyzval na vytvorenie dôveryhodného mechanizmu riešenia krízových situácií bánk, zriadenie európskej únie kapitálových trhov alebo rozšírené zverejňovanie údajov o aktívach s vysokými emisiami uhlíka.

ASC okrem toho zabezpečuje zverejňovanie odborných štúdií v rámci série ESRB Working Paper Series a mladým ekonómom každý rok udeľuje Cenu Ieke van den Burgovej za výskum.

ASC zasadá aspoň raz za štvrťrok vo Frankfurte nad Mohanom. Členovia výboru sa podieľajú na príprave politík ESRB a na jeho výskumnej práci. Prispievajú aj k činnosti spoločných skupín ASC a ATC, ktoré sa zameriavajú na tieňové bankovníctvo a vzájomnú previazanosť.

Členovia výboru ESRB pre vedecké otázky (ASC)

Javier Suárez (predseda)
Centro de Estudios Monetarios y Financieros (CEMFI)

Richard Portes (podpredseda)
London Business School

Marco Pagano (podpredseda)
Università degli Studi di Napoli Federico II

Elena Carlettiová
Università Bocconi

Prasanna Gai
University of Auckland

Alberto Giovannini
predseda MTS a EuroMTS

Daniel Gros
Centre for European Policy Studies

Malcolm Kemp
Nematrian

Ross Levine
University of California at Berkeley

José-Luis Peydró
Universitat Pompeu Fabra

Isabel Schnabelová
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn

David Thesmar
MIT Sloan

Ernst-Ludwig von Thadden
Universität Mannheim

Josef Zechner
Wirtschaftsuniversität Wien

Andreas Ittner
Oesterreichische Nationalbank, zástupca výboru pre technické otázky