Wetenschappelijk Adviescomité

Wetenschappelijk Adviescomité van het ESRB

Het Wetenschappelijk Adviescomité (Advisory Scientific Committee – ASC) doet onderzoek dat als input dient voor de macroprudentiële besluiten van de Algemene Raad. Het comité bestaat uit vijftien deskundigen die over brede kennis, kunde en ervaring beschikken.

Het ASC draagt bij aan het publieke debat over het macroprudentieel beleid door middel van de publicatie van rapporten. Tot zijn bijdragen in de afgelopen jaren behoren onder meer oproepen tot een geloofwaardige systeem voor bankafwikkeling, tot een Europese kapitaalmarktunie en tot verbeterde informatieverschaffing over koolstofintensieve activa.

Het ASC is verantwoordelijk voor de Working Paper Series van het ESRB. Daarnaast reikt het jaarlijks de Ieke-van-den-Burg-onderzoeksprijs uit aan jonge economen.

Het ASC komt ten minste eenmaal per kwartaal bijeen in Frankfurt. De leden van het comité dragen bij aan allerlei beleids- en onderzoekswerkzaamheden van het ESRB, waaronder de gemeenschappelijke ASC-ATC-groepen op het terrein van schaduwbankieren en onderlinge verwevenheid.

Leden van het Wetenschappelijk Adviescomité (ASC) van het ESRB

Javier Suárez (voorzitter)
Centro de Estudios Monetarios y Financieros (CEMFI)

Richard Portes (vicevoorzitter)
London Business School

Marco Pagano (vicevoorzitter)
Università degli Studi di Napoli Federico II

Elena Carletti
Università Bocconi

Prasanna Gai
University of Auckland

Alberto Giovannini
Voorzitter van MTS en EuroMTS

Daniel Gros
Centre for European Policy Studies

Malcolm Kemp
Nematrian

Ross Levine
University of California at Berkeley

José-Luis Peydró
Universitat Pompeu Fabra

Isabel Schnabel
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn

David Thesmar
MIT Sloan

Ernst-Ludwig von Thadden
Universität Mannheim

Josef Zechner
Wirtschaftsuniversität Wien

Andreas Ittner
Oesterreichische Nationalbank, Wenen, als vertegenwoordiger van het Technisch Adviescomité

Oproep voor nieuwe leden

We zoeken internationale deskundigen op het gebied van macroprudentieel beleid en systeemrisico’s om lid te worden van het Wetenschappelijk Adviescomité (ASC). Leden worden gekozen op basis van hun algemene bekwaamheid en hun uiteenlopende ervaring op academisch gebied of in andere sectoren, met name in kleine en middelgrote ondernemingen of vakbonden, of als aanbieders of afnemers van financiële diensten. Medewerkers van instellingen waaruit de Algemene Raad van het ESRB zijn leden rekruteert, komen echter niet in aanmerking voor lidmaatschap van het ASC.

Het ESRB neemt de sollicitaties in aanmerking op basis van de selectiecriteria. Het Stuurcomité beoordeelt de sollicitaties en draagt kandidaten voor aan de Algemene Raad. De geselecteerde kandidaten worden tot lid van het ASC benoemd voor een verlengbare termijn van vier jaar en zij moeten de in artikel 8 van Verordening (EU) Nr 1092/2010 neergelegde bepalingen betreffende het beroepsgeheim en de regels inzake vertrouwelijkheid in acht nemen. Bovendien hebben de geselecteerde kandidaten recht op vergoedingen en de terugbetaling van gemaakte kosten in verband met hun deelname aan de werkzaamheden van het ASC. Kandidaten die noch tot lid van het ASC worden benoemd, noch in het selectieproces worden afgewezen, worden voor twee jaar op een reservelijst opgenomen.

Geïnteresseerden wordt verzocht uiterlijk op 23 mei 2018 om 23.59 uur Midden-Europese tijd hun sollicitatie te sturen naar het volgende e-mailadres: ascapplications@esrb.europa.eu

Oproep tot het indienen van blijken van belangstelling

In te dienen sollicitatieformulier