Menu
Zie voor de meest actuele informatie de Engelse versie op deze pagina.

Wetenschappelijk Adviescomité

Het wetenschappelijk adviescomité (Advisory Scientific Committee – ASC) doet onderzoek dat als input dient voor de macroprudentiële besluiten van de Algemene Raad. Het bestaat uit de voorzitter van het technisch adviescomité en 15 deskundigen met uiteenlopende kennis, vaardigheden en ervaring ten aanzien van alle relevante sectoren van de financiële markten. Het ASC komt ten minste eenmaal per kwartaal bijeen.

Oproep voor nieuwe leden

We zoeken internationale deskundigen op het gebied van macroprudentieel beleid en systeemrisico’s om lid te worden van het wetenschappelijk adviescomité (ASC). Leden worden gekozen op basis van hun algemene bekwaamheid en hun uiteenlopende ervaring op academisch gebied of in andere sectoren, met name in kleine en middelgrote ondernemingen of vakbonden, of als aanbieders of afnemers van financiële diensten. Medewerkers van instellingen waaruit de Algemene Raad van het ESRB zijn leden rekruteert, komen echter niet in aanmerking voor lidmaatschap van het ASC.

Het ESRB neemt de sollicitaties in aanmerking op basis van de selectiecriteria. Het stuurcomité beoordeelt de sollicitaties en draagt kandidaten voor aan de Algemene Raad. De geselecteerde kandidaten worden tot lid van het ASC benoemd voor een verlengbare termijn van vier jaar en zij moeten de in artikel 8 van Verordening (EU) Nr 1092/2010 neergelegde bepalingen betreffende het beroepsgeheim en de regels inzake vertrouwelijkheid in acht nemen. Bovendien hebben de geselecteerde kandidaten recht op vergoedingen en de terugbetaling van gemaakte kosten in verband met hun deelname aan de werkzaamheden van het ASC. Kandidaten die noch tot lid van het ASC worden benoemd, noch in het selectieproces worden afgewezen, worden voor twee jaar op een reservelijst opgenomen.

Geïnteresseerden wordt verzocht uiterlijk op 24 juni 2022 om 23.59 uur Midden-Europese tijd hun sollicitatie te sturen naar het volgende e-mailadres: ascapplications@esrb.europa.eu

Oproep tot het indienen van blijken van belangstelling

In te dienen sollicitatieformulier

Takenpakket

De leden van het ASC dragen bij aan allerlei beleids- en onderzoekswerkzaamheden van het ESRB, waaronder de gemeenschappelijke ASC-ATC-groepen op het terrein van financiële intermediatie en onderlinge verwevenheid. Het comité draagt bij aan het openbare debat over het macroprudentieel beleid door op dit terrein rapporten (ASC Reports) en inzichten (ASC Insights) te publiceren. Eerdere bijdragen waren bijvoorbeeld een discussie over de te grote banksector in de EU, een oproep om de informatieverschaffing over koolstofintensieve activa uit te breiden, analyses ten behoeve van de macroprudentiële beleidskoers en een rapport over digitalisering en de toekomst van de banksector. Het ASC kent ook de jaarlijkse Ieke van den Burg Research Prize toe voor uitmuntend onderzoek door jonge economen en is verantwoordelijk voor de reeks ESRB Working Papers.

Leden van het wetenschappelijk adviescomité (in alfabetische volgorde)

Foto van Thorsten Beck

Thorsten Beck
Hoogleraar financiële stabiliteit
Profiel
Belangenverklaring

Foto van Bo Becker

Bo Becker
Hoogleraar finance (Cevian Capital-leerstoel)
Profiel
Belangenverklaring

Foto van Willem Buiter

Willem Buiter
Adjunct Professor internationale betrekkingen en public affairs
Profiel
Belangenverklaring

Foto van Elena Carletti

Elena Carletti
Hoogleraar finance
Profiel
Belangenverklaring

Foto van Stephen G. Cecchetti

Stephen G. Cecchetti
Hoogleraar en houder van de Rosen Family-leerstoel in international finance
Profiel
Belangenverklaring

Foto van Kathryn Dominguez

Kathryn Dominguez
Hoogleraar openbaar beleid en economie
Profiel
Belangenverklaring

Foto van Şebnem Kalemli-Özcan

Şebnem Kalemli-Özcan
Hoogleraar economie en finance
Profiel
Belangenverklaring

Foto van Malcolm Kemp

Malcolm Kemp
Managing Director
Profiel
Belangenverklaring

Foto van Giovanna Nicodano

Giovanna Nicodano
Hoogleraar financiële economie
Profiel
Belangenverklaring

Foto van Martin Oehmke

Martin Oehmke
Hoogleraar finance
Profiel
Belangenverklaring

Foto van Loriana Pelizzon

Loriana Pelizzon
Hoofd afdeling Financiële markten
Profiel
Belangenverklaring

Foto van Enrico Perotti

Enrico Perotti
Hoogleraar international finance
Profiel
Belangenverklaring

Foto van Richard Portes

Richard Portes
Hoogleraar economie
Profiel
Belangenverklaring

Foto van Javier Suárez

Javier Suárez
Hoogleraar finance
Profiel
Belangenverklaring

Foto van Lars Svensson

Lars Svensson
Affiliated Professor
Profiel
Belangenverklaring

Foto van Pablo Hernández de Cos

Pablo Hernández de Cos
Gouverneur
Profiel