Menu

Konsultatīvā zinātniskā komiteja

Konsultatīvā zinātniskā komiteja (KZK) veic pētījumus, lai sniegtu informāciju Valdei makroprudenciālās uzraudzības lēmumu pieņemšanai. Tās sastāvā ir Konsultatīvās tehniskās komitejas (KTK) priekšsēdētājs un 15 eksperti, kas pārstāv plašu iemaņu, pieredzes un zināšanu klāstu saistībā ar visiem būtiskajiem finanšu tirgu sektoriem. Komitejas sanāksmes notiek vismaz reizi ceturksnī.

Aicinām pieteikties jaunus locekļus

Meklējam starptautiskos ekspertus makroprudenciālās politikas un sistēmisko risku jomā, kuri vēlētos kļūt par Konsultatīvās zinātniskās komitejas locekļiem. Locekļus izvēlēsies, pamatojoties uz viņu vispārējo kompetenci un daudzpusēju pieredzi akadēmiskajā jomā vai citos sektoros, īpaši mazajos un vidējos uzņēmumos vai arodbiedrībās, vai kā finanšu pakalpojumu sniedzējiem vai patērētājiem. To iestāžu darbinieki, no kurām savus locekļus izvēlas ESRK Valde, nav tiesīgi pieteikties.

ESRK izskatīs pieteikumus, pamatojoties uz atlases kritērijiem. Koordinācijas komiteja novērtēs pieteikumus un ierosinās kandidātus Valdei. Atlasītie kandidāti tiks iecelti KZK uz četru gadu pilnvaru termiņu, ko iespējams pagarināt, un viņiem būs jāievēro Regulas (ES) Nr. 1092/2010 8. pantā noteiktais dienesta noslēpuma ievērošanas pienākums, kā arī noteikumi par konfidencialitāti. Atlasītajiem kandidātiem būs arī tiesības uz atlīdzību un izdevumu atmaksu saistībā ar dalību KZK darbībā. Kandidāti, kuri netiks iecelti KZK vai noraidīti atlases procesā, tiks ievietoti rezerves sarakstā, kurš būs derīgs divus gadus.

Ieinteresētos kandidātus lūdzam nosūtīt pieteikumu vēlākais līdz 2022. gada 24. jūnijam, plkst. 23.59 pēc Viduseiropas laika uz šādu e-pasta adresi: ascapplications@esrb.europa.eu.

Aicinājums izteikt interesi

Pieteikuma veidlapa, kas jāiesniedz

Pienākumi

KZK locekļi piedalās dažādās ESRK politikas izstrādes un pētniecības darba jomās, t.sk. kopīgajās KZK un KTK darba grupās par nebanku finanšu starpniecību un savstarpējo sasaisti. Komiteja piedalās publiskajās debatēs par makroprudenciālo uzraudzības politiku, publicējot KZK ziņojumus un KZK ieskatus. KZK darbība ietver dalību diskusijās par pārmērīgo banku skaitu ES, aicinājumu uzlabot informācijas sniegšanu par oglekļietilpīgiem aktīviem, ar makroprudenciālās nostājas izstrādi saistīto analītisko darbu un ziņojumu par digitalizāciju un banku darbību nākotnē. KZK arī piešķir ikgadējo Ikes van den Burhas (Ieke van den Burg) balvu par izciliem jauno akadēmiķu pētījumiem un ir atbildīga par ESRK Pētījumu sēriju.

Komitejas locekļi (alfabētiskā secībā)

Attēlā: Torstens Beks

Torstens Beks (Thorsten Beck)
Finanšu stabilitātes profesors
Profils
Interešu deklarācija

Attēlā: Bo Bekers

Bo Bekers (Bo Becker)
Cevian Capital finanšu profesors
Profils
Interešu deklarācija

Attēlā: Vilems Buiters

Vilems Buiters (Willem Buiter)
Starptautisko un sabiedrisko attiecību palīgprofesors
Profils
Interešu deklarācija

Attēlā: Elena Karleti

Elena Karleti (Elena Carletti)
Finanšu profesore
Profils
Interešu deklarācija

Attēlā: Stīvens Čeketi

Stīvens Čeketi (Stephen G. Cecchetti)
Starptautisko finanšu profesors un Rosen Family priekšsēdētājs
Profils
Interešu deklarācija

Attēlā: Katrīna Domingesa

Katrīna Domingesa (Kathryn Dominguez)
Publiskās politikas un ekonomikas profesore
Profils
Interešu deklarācija

Attēlā: Šebnama Kalemli-Ezdžana

Šebnama Kalemli-Ezdžana (Şebnem Kalemli-Özcan)
Ekonomikas un finanšu profesore
Profils
Interešu deklarācija

Attēlā: Melkolms Kemps

Melkolms Kemps (Malcolm Kemp)
Rīkotājdirektors
Profils
Interešu deklarācija

Attēlā: Džovanna Nikodano

Džovanna Nikodano (Giovanna Nicodano)
Fiananšu ekonomikas profesore
Profils
Interešu deklarācija

Attēlā: Martins Emke

Martins Emke (Martin Oehmke)
Finanšu profesors
Profils
Interešu deklarācija

Attēlā: Loriana Pelicone

Loriana Pelicone (Loriana Pelizzon)
Finanšu tirgu departamenta direktore
Profils
Interešu deklarācija

Attēlā: Enriko Peroti

Enriko Peroti (Enrico Perotti)
Starptautisko finanšu profesors
Profils
Interešu deklarācija

Attēlā: Ričards Portess

Ričards Portess (Richard Portes)
Ekonomikas profesors
Profils
Interešu deklarācija

Attēlā: Havjers Suāress

Havjers Suāress (Javier Suárez)
Finanšu profesors
Profils
Interešu deklarācija

Attēlā: Larss Svensons

Larss Svensons (Lars Svensson)
Viesprofesors
Profils
Interešu deklarācija

Attēlā: Pablo Ernandess de Koss

Pablo Ernandess de Koss (Pablo Hernández de Cos)
Prezidents
Profils