Rådgivande vetenskapliga kommittén

ESRB:s rådgivande vetenskapliga kommitté

Den rådgivande vetenskapliga kommittén (ASC) bedriver forskning för att förklara makrotillsynsbeslut som fattats av ESRB:s styrelse. Den består av 15 experter med omfattande kompetens, erfarenhet och sakkunskap.

ASC bidrar till den offentliga debatten om makrotillsyn genom att publicera rapporter. Tidigare rapporter har bl.a. tagit upp trovärdig rekonstruktion av banker, en europeisk kapitalmarknadsunion och utökad rapportering av tillgångar med stora utsläpp av koldioxid.

ASC ansvarar för ESRB:s Working Paper Series. Den delar även ut det årliga Ieke van den Burg-priset i forskning till unga ekonomer.

ASC sammanträder i Frankfurt åtminstone varje kvartal. Medlemmarna bidrar till ESRB:s forskningsinriktade arbete, däribland de gemensamma ASC–ATC-grupperna om skuggbanksystemet och det finansiella systemets inbördes kopplingar.

Ledamöter i ESRB:s vetenskapliga kommitté (ASC)

Javier Suárez (ordförande)
Centro de Estudios Monetarios y Financieros (CEMFI)

Richard Portes (vice ordförande)
London Business School

Marco Pagano (vice ordförande)
Università degli Studi di Napoli Federico II

Elena Carletti
Università Bocconi

Prasanna Gai
University of Auckland

Alberto Giovannini
Ordförande för MTS och EuroMTS

Daniel Gros
Centre for European Policy Studies

Malcolm Kemp
Nematrian

Ross Levine
University Of California at Berkeley

José-Luis Peydró
Universitat Pompeu Fabra

Isabel Schnabel
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn

David Thesmar
MIT Sloan

Ernst-Ludwig von Thadden
Universität Mannheim

Josef Zechner
Wirtschaftsuniversität Wien

Andreas Ittner
Oesterreichische Nationalbank, Wien, som företrädare för den rådgivande tekniska kommittén

Nya ledamöter

Vi söker internationella experter inom makrotillsynspolitik och systemrisk som nya ledamöter till vår rådgivande vetenskapliga kommitté (ASC). Dessa kommer att utväljas på grundval av sin allmänna kompetens och erfarenheter inom det akademiska området eller andra sektorer, i synnerhet i små och medelstora företag eller fackföreningar alternativt som tillhandahållare eller konsumenter av finansiella tjänster. Anställda i institut från vilka ESRB:s styrelse väljer sina ledamöter är dock inte behöriga att ansöka.

ESRB kommer att utvärdera ansökningar på grundval av urvalskriterierna. Styrkommittén kommer att bedöma ansökningar och ge förslag på kandidater till styrelsen. Utvalda kandidater kommer att utses till den vetenskapliga kommittén för en fyraårsperiod som kan förlängas. De kommer att omfattas av de bestämmelser om tystnadsplikt som fastställs i artikel 8 i förordning (EU) nr 1092/2010 och reglerna om konfidentialitet. Utvalda kandidater kommer även att ha rätt till arvoden och ersättning av kostnader för sitt deltagande i den vetenskapliga kommitténs verksamhet. Personer vars kandidatur varken väljs ut eller avslås i urvalsförfarandet kommer att stå kvar på en reservlista, vilken är giltig i två år.

Intresserade parter uppmanas lämna in sina ansökningar senast den 23 maj 2018 kl. 23.59 CET till följande e-postadress: ascapplications@esrb.europa.eu

Uppmaning att inkomma med intresseanmälan

Ansökningsformulär som ska inlämnas