Menu

Organizácia

Generálna rada

Organizácia ESRB

Generálna rada je rozhodovacím orgánom ESRB. Jej predsedníčkou je prezidentka ECB Christine Lagardová. Generálna rada hodnotí aktuálny makroprudenciálny vývoj a v prípade potreby vydáva odporúčania a varovania.

Generálna rada

Riadiaci výbor

Riadiaci výbor sa podieľa na organizácii zasadaní generálnej rady. Skúma analýzy predkladané poradnými orgánmi ESRB (poradným výborom pre technické otázky a poradným výborom pre vedecké otázky) a prerokúva agendu ESRB v oblasti makroprudenciálnej politiky.

Riadiaci výbor

Poradný výbor pre technické otázky

Poradný výbor pre technické otázky (Advisory Technical Committee – ATC) poskytuje poradenstvo a pomoc v otázkach týkajúcich sa práce ESRB.

Poradný výbor pre technické otázky

Poradný výbor pre vedecké otázky

Poradný výbor pre vedecké otázky (Advisory Scientific Committee – ASC) uskutočňuje výskum, na ktorom sú založené makroprudenciálne rozhodnutia generálnej rady. Svoje zistenia pravidelne zverejňuje v správach ASC. ASC taktiež zabezpečuje zverejňovanie odborných štúdií v rámci série ESRB Working Paper Series a udeľuje Cenu Ieke van den Burgovej za výskum.

Poradný výbor pre vedecké otázky

Sekretariát

Sekretariát je zodpovedný za každodennú prevádzku ESRB. Výborom ESRB poskytuje administratívnu, analytickú a štatistickú podporu.

Sekretariát