Menu

Právny rámec

Nariadenie o ESRB

Dohoda

Dohoda medzi Európskym orgánom pre bankovníctvo, Európskym orgánom pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov, Európskym orgánom pre cenné papiere a trhy a Európskym výborom pre systémové riziká z 25. novembra 2011 o zavedení konkrétnych postupov týkajúcich sa dôvernosti informácií na sekretariáte ESRB s cieľom chrániť informácie o finančných inštitúciách alebo informácie, z ktorých je možné identifikovať jednotlivé finančné inštitúcie

Rozhodnutia