Menu

Právny rámec

Nariadenie o ESRB

Dohoda

Dohoda medzi Európskym orgánom pre bankovníctvo, Európskym orgánom pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov, Európskym orgánom pre cenné papiere a trhy a Európskym výborom pre systémové riziká z 25. novembra 2011 o zavedení konkrétnych postupov týkajúcich sa dôvernosti informácií na sekretariáte ESRB s cieľom chrániť informácie o finančných inštitúciách alebo informácie, z ktorých je možné identifikovať jednotlivé finančné inštitúcie

Rozhodnutia

Európsky výbor pre systémové riziká (European Systemic Risk Board – ESRB) je oprávnený prijímať rozhodnutia na zabezpečenie plnenia svojich úloh vrátane rozhodnutí na organizačné a politické účely. To znamená, že ESRB môže svojimi rozhodnutiami tiež meniť a rušiť predchádzajúce rozhodnutia. Potrebu zverejnenia rozhodnutí ESRB posudzuje individuálne.

Rozhodnutie ESRB/2020/3 (ktorým sa mení rozhodnutie ESRB/2011/1) a rozhodnutie ESRB/2011/2 vytvárajú rámec na prijatie rokovacieho poriadku ESRB a stanovujú postupy a požiadavky na výber, vymenovanie a nahradzovanie členov poradného výboru ESRB pre vedecké otázky.

ESRB tiež vydal rozhodnutia ESRB/2018/7, ESRB/2015/4 a ESRB/2021/7 (ktorým sa mení rozhodnutie ESRB/2015/4), ktoré spolu tvoria rámec koordinácie medzi ESRB a príslušnými orgánmi ako sú orgány dohľadu a makroprudenciálne orgány.