Menu

Úlohy a zriadenie

Úlohy

ESRB je zodpovedný za makroprudenciálny dohľad nad finančným systémom EÚ a za prevenciu a zmierňovanie systémových rizík. Do širokej pôsobnosti ESRB tak patria banky, poisťovatelia, správcovia aktív, tieňové banky, infraštruktúry finančného trhu a ďalšie finančné inštitúcie a trhy.

Pri plnení svojho makroprudenciálneho mandátu ESRB monitoruje a vyhodnocuje systémové riziká a v prípade potreby vydáva varovania a odporúčania.

Zriadenie

Zriadenie ESRB

V reakcii na globálnu finančnú krízu poverila Európska komisia skupinu na vysokej úrovni, ktorej predsedal Jacques de Larosière, úlohou zvážiť možnosti posilnenia finančného dohľadu s cieľom zabezpečiť lepšiu ochranu občanov Európy a obnoviť dôveru vo finančný systém. De Larosièrova skupina zdôraznila, že systém dohľadu by sa nemal zameriavať len na dohľad nad jednotlivými podnikmi, ale tiež na stabilitu finančného systému ako celku.

V roku 2009 de Larosièrova správa odporučila, aby sa na úrovni Únie vytvoril orgán, ktorý bude poverený monitorovaním rizík vo finančnom systéme.

Dňa 16. decembra 2010 vstúpili do platnosti právne predpisy zakladajúce ESRB. Dňa 18. decembra 2019 bolo zverejnené nové nariadenie.