Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Generálna rada

Generálna rada prijíma rozhodnutia potrebné na zabezpečenie výkonu úloh zverených ESRB. Zasadá aspoň štyrikrát za rok (v marci, júni, septembri a decembri).

Členovia

Členovia generálnej rady s hlasovacím právom:

 • prezident a viceprezident Európskej centrálnej banky (ECB),
 • guvernéri národných centrálnych bánk členských štátov alebo v príslušných prípadoch vysokopostavení predstavitelia určeného orgánu v zmysle smernice 2013/36/EÚ alebo nariadenia (EÚ) č. 575/2013,
 • predstaviteľ Európskej komisie,
 • predseda Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA),
 • predseda Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA),
 • predseda Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA),
 • predseda a dvaja podpredsedovia poradného výboru pre vedecké otázky (ASC),
 • predseda poradného výboru pre technické otázky (ATC).

Členovia generálnej rady bez hlasovacieho práva:

 • za každý členský štát jeden vysokopostavený predstaviteľ vnútroštátnych orgánov dohľadu, vnútroštátneho orgánu povereného výkonom makroprudenciálnej politiky alebo národnej centrálnej banky, ak guvernér národnej centrálnej banky nie je členom generálnej rady s hlasovacím právom, pričom v takom prípade je členom generálnej rady vysokopostavený predstaviteľ národnej centrálnej banky bez hlasovacieho práva (vysokopostavení predstavitelia sa striedajú v závislosti od diskutovaných otázok, pokiaľ sa vnútroštátne orgány príslušného členského štátu nedohodli na spoločnom zástupcovi),
 • predseda Hospodárskeho a finančného výboru (EFC),
 • predseda Rady pre dohľad ECB,
 • predseda Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií,
 • guvernér národnej centrálnej banky Islandu,
 • guvernér národnej centrálnej banky Nórska,
 • predstaviteľ na vysokej úrovni ministerstva financií Lichtenštajnska,
 • predstaviteľ na vysokej úrovni príslušných vnútroštátnych orgánov dohľadu uvedených členských štátov Európskeho združenia voľného obchodu (EZVO),
 • člen kolégia dozorného úradu EZVO (na zasadnutiach, ktoré sa týkajú úloh úradu).

Predsedníčka a podpredsedovia

Christine Lagardová predsedníčka ESRB
Olli Rehn prvý podpredseda ESRB
José Manuel Campa druhý podpredseda ESRB

Všetky stránky v tejto sekcii