Menu
За най-актуална информация вижте английската версия на тази страница.

Консултативен научен комитет

Консултативният научен комитет (КНК) извършва изследвания, които служат за основа на макропруденциалните решения на Генералния съвет. Той се състои от председателя на Консултативния технически комитет и 15 експерти, представляващи широк диапазон от умения, опит и знания във всички релевантни сектори на финансовите пазари. Комитетът провежда заседания най-малко веднъж на тримесечие.

Покана за нови членове

Ние търсим международни специалисти в областта на макропруденциалната политика и системния риск за членове на Консултативния научен комитет. Членовете ще бъдат избрани въз основа на тяхната компетентност като цяло и въз основа на богатия им опит в академичната област или в други области, особено в областта на малките и средните предприятия, или на профсъюзите, или като доставчици или потребители на финансови услуги. Не се допускат до кандидатстване обаче служители на институциите, от които Генералният съвет на ЕССР привлича своите членове.

ЕССР ще разгледа кандидатурите въз основа на критериите за подбор. Управителният комитет ще разгледа кандидатурите и ще предложи кандидати на Генералния съвет. Избраните кандидати ще бъдат назначени в КНК за четиригодишен мандат с възможност за подновяване. От тях ще се изисква да спазват задълженията за професионална тайна, определени в член 8 от Регламент (ЕС) № 1092/2010, и правилата за поверителност. Избраните кандидати ще имат право на възнаграждение и възстановяване на разходите, свързани с участието им в дейностите на КНК. Кандидатите, които не бъдат назначени в КНК и не са отпаднали в процеса на подбор, ще бъдат включени в резервен списък, който ще бъде валиден в продължение на две години.

Каним заинтересованите кандидати да изпратят кандидатурите си не по-късно от 23:59 ч. централноевропейско време на 24 юни 2022 г. на следния имейл адрес: ascapplications@esrb.europa.eu

Покана за изразяване на интерес

Формуляр за кандидатстване

Задължения

Членовете на КНК допринасят към редица дейности по политиката и изследванията на ЕССР, включително съвместни групи на КНК-КТК за небанковото финансово посредничество и взаимосвързаността. Комитетът участва в публичното обсъждане на макропруденциални политики, като публикува доклади и анализи. Досегашният му принос включва обсъждане на пренаситеността на пазара на банкови услуги в ЕС, призив за по-добро оповестяване на активите, свързани с високи въглеродни емисии, аналитична работа по макропруденциалната позиция и доклад за цифровизацията и бъдещето на банковия сектор. Освен това КНК присъжда годишната награда „Йеке ван ден Бург“ за високи изследователски постижения на млади научни работници. Той отговаря и за поредицата „Работни материали“ на ЕССР.

Членове (по азбучен ред)

Снимка на Торстен Бек

Торстен Бек
Професор по финансова стабилност
Профил
Декларации за интереси

Снимка на Бо Бекер

Бо Бекер
Професор по финанси, Cevian Capital
Профил
Декларации за интереси

Снимка на Вилем Баутър

Вилем Баутър
Гост-преподавател по международни отношения и обществена политика
Профил
Декларации за интереси

Снимка на Елена Карлети

Елена Карлети
Професор по финанси
Профил
Декларации за интереси

Снимка на Стивън Г. Чекети

Стивън Г. Чекети
Професор и ръководител на катедра „Розен“ по международни финанси
Профил
Декларации за интереси

Снимка на Катрин Домингес

Катрин Домингес
Професор по обществена политика и икономика
Профил
Декларации за интереси

Снимка на Шебнем Калемли-Йозджан

Шебнем Калемли-Йозджан
Професор по икономика и финанси
Профил
Декларации за интереси

Снимка на Малкълм Кемп

Малкълм Кемп
Управляващ директор
Профил
Декларации за интереси

Снимка на Джована Никодано

Джована Никодано
Професор по финансова икономика
Профил
Декларации за интереси

Снимка на Мартин Емки

Мартин Емки
Професор по финанси
Профил
Декларации за интереси

Снимка на Лориана Пелицон

Лориана Пелицон
Директор на департамент „Финансови пазари“
Профил
Декларации за интереси

Снимка на Енрико Пероти

Енрико Пероти
Професор по международни финанси
Профил
Декларации за интереси

Снимка на Ричард Портис

Ричард Портис
Професор по икономика
Профил
Декларации за интереси

Снимка на Хавиер Суарес

Хавиер Суарес
Професор по финанси
Профил
Декларации за интереси

Снимка на Ларс Свенсон

Ларс Свенсон
Асоцииран професор
Профил
Декларации за интереси

Снимка на Пабло Ернандес де Кос

Пабло Ернандес де Кос
Управител
Профил