Συμβουλευτική Επιστημονική Επιτροπή

Συμβουλευτική Επιστημονική Επιτροπή του ΕΣΣΚ

Η Συμβουλευτική Επιστημονική Επιτροπή διενεργεί έρευνα με σκοπό την παροχή τεκμηρίωσης για τις μακροπροληπτικές αποφάσεις του Γενικού Συμβουλίου. Απαρτίζεται από 15 εμπειρογνώμονες που αντιπροσωπεύουν ένα ευρύ φάσμα δεξιοτήτων, πείρας και τεχνογνωσίας.

Η Συμβουλευτική Επιστημονική Επιτροπή συνεισφέρει στον δημόσιο διάλογο σχετικά με τη μακροπροληπτική πολιτική με τη δημοσίευση εκθέσεων. Προηγούμενες συνεισφορές της αφορούσαν μεταξύ άλλων εκκλήσεις για μια αξιόπιστη εξυγίανση των τραπεζών, μια ευρωπαϊκή ένωση κεφαλαιαγορών και μια ενισχυμένη δημοσιοποίηση των στοιχείων ενεργητικού υψηλής έντασης άνθρακα.

Η Συμβουλευτική Επιστημονική Επιτροπή είναι αρμόδια για την έκδοση της σειράς "ESRB Working Paper Series". Επίσης, απονέμει το ετήσιο βραβείο Ieke van den Burg Research Prize για νέους οικονομολόγους.

Η επιτροπή συνεδριάζει στη Φρανκφούρτη τουλάχιστον κάθε τρίμηνο. Τα μέλη της συνεισφέρουν σε ευρεία σειρά εργασιών του ΕΣΣΚ σχετικά με τη χάραξη πολιτικής και την έρευνα, συμπεριλαμβανομένων των μεικτών ομάδων της Συμβουλευτικής Επιστημονικής Επιτροπής και της Συμβουλευτικής Τεχνικής Επιτροπής για τον σκιώδη τραπεζικό τομέα και τις διασυνδέσεις.

Μέλη της Συμβουλευτικής Επιστημονικής Επιτροπής του ΕΣΣΚ

Richard Portes (Πρόεδρος)
London Business School

Javier Suárez (Αντιπρόεδρος)
Centro de Estudios Monetarios y Financieros (CEMFI)

Marco Pagano (Αντιπρόεδρος)
Università degli Studi di Napoli Federico II

Elena Carletti
Università Bocconi

Prasanna Gai
University of Auckland

Alberto Giovannini
Πρόεδρος MTS και EuroMTS

Daniel Gros
Centre for European Policy Studies

Malcolm Kemp
Nematrian

Ross Levine
University of California at Berkeley

José-Luis Peydró
Universitat Pompeu Fabra

Isabel Schnabel
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn

David Thesmar
MIT Sloan

Ernst-Ludwig von Thadden
Universität Mannheim

Josef Zechner
Wirtschaftsuniversität Wien

Andreas Ittner
Oesterreichische Nationalbank, ως εκπρόσωπος της Συμβουλευτικής Τεχνικής Επιτροπής