Menu

Neuvoa-antava tieteellinen komitea

Neuvoa-antava tieteellinen komitea tekee hallintoneuvoston makrovakauspäätösten tueksi tarvittavaa tutkimustyötä. Komitea koostuu neuvoa-antavan teknisen komitean puheenjohtajasta sekä 15 asiantuntijasta, joilla on monipuolinen ammattitaito ja työkokemus ja laajat tiedot finanssimarkkinoiden eri sektoreilta. Neuvoa-antava tieteellinen komitea kokoontuu vähintään neljännesvuosittain.

Komiteaan haetaan uusia jäseniä

Neuvoa-antavaan tieteelliseen komiteaan haetaan makrovakauspolitiikan ja järjestelmäriskien kansainvälisiä asiantuntijoita. Jäsenet valitaan yleisen pätevyyden ja akateemisilta tai muilta aloilta hankitun työkokemuksen laajuuden perusteella. Eduksi katsotaan kokemus esimerkiksi pienistä ja keskisuurista yrityksistä, ammattijärjestöistä tai toimimisesta finanssipalvelujen tarjoajina tai kuluttajina. EJRK:n hallintoneuvostossa edustettuina olevien laitosten työntekijät eivät voi hakea komitean jäsenyyttä.

EJRK tutkii hakemukset valintakriteerien täyttymisen kannalta. Ohjauskomitea puolestaan arvioi hakemukset ja laatii nimitysehdotuksen hallintoneuvostolle. Valitut henkilöt nimitetään neuvoa-antavaan tieteelliseen komiteaan neljän vuoden toimikaudeksi, joka voidaan uusia. Heillä on asetuksen (EU) N:o 1092/2010 artiklan 8 perusteella salassapitovelvollisuus eli heidän on pidettävä saamansa tiedot luottamuksellisina. Heillä on myös oikeus saada korvauksia osallistumisestaan komitean toimintaan. Hakijat, joita ei nimitetä komiteaan mutta ei myöskään hylätä valintaprosessissa, otetaan kahden vuoden ajaksi varallaololuetteloon.

Hakemukset pyydetään lähettämään sähköpostitse viimeistään 24.6.2022 klo 23.59 Keski-Euroopan aikaa osoitteeseen ascapplications@esrb.europa.eu.

Kiinnostuksenilmaisupyyntö

Hakulomake

Tehtävät

Komitean jäsenet ovat monin tavoin mukana EJRK:n makrovakaustyössä ja tutkimustoiminnassa. He esimerkiksi osallistuvat neuvoa-antavan teknisen komitean jäsenten kanssa työryhmiin, joissa tarkastellaan rahoituksen välitystä pankkisektorin ulkopuolella ja toimijoiden keskinäisiä sidoksia. Neuvoa-antava tieteellinen komitea osallistuu makrovakauspolitiikkaa koskevaan julkiseen keskusteluun julkaisemalla raportteja ja katsauksia. Komitea on käsitellyt julkaisuissaan muun muassa pankkipalvelujen ylitarjontaa EU:ssa, digitalisaatiota, makrovakauspolitiikan analyyttista pohjaa ja pankkitoiminnan tulevaisuutta sekä vaatinut, että sijoituksista hiilivaltaisiin yrityksiin julkistettaisiin tietoja kattavammin. Neuvoa-antava tieteellinen komitea vastaa EJRK:n Working Papers ‑julkaisusarjasta. Se myös myöntää vuosittain nuorille taloustieteilijöille tarkoitetun Ieke van den Burg ‑tutkimuspalkinnon.

EJRK:n neuvoa-antavan tieteellisen komitean jäsenet (aakkosjärjestyksessä)

Thorsten Beck

Thorsten Beck
Rahoitusvakauden professori
Esittely
Ilmoitus etunäkökohdista

Bo Becker

Bo Becker
Rahoitustieteen professori (Cevian Capital ‑oppituolin haltija)
Esittely
Ilmoitus etunäkökohdista

Willem Buiter

Willem Buiter
Kansainvälisen politiikan ja yhteiskuntasuhteiden dosentti
Esittely
Ilmoitus etunäkökohdista

Elena Carletti

Elena Carletti
Rahoitustieteen professori
Esittely
Ilmoitus etunäkökohdista

Stephen G. Cecchetti

Stephen G. Cecchetti
Kansainvälisen rahoitustieteen professori ja Rosenin suvun rahoittaman oppituolin haltija
Esittely
Ilmoitus etunäkökohdista

Kathryn Dominguez

Kathryn Dominguez
Yhteiskuntapolitiikan ja taloustieteen professori
Esittely
Ilmoitus etunäkökohdista

Şebnem Kalemli-Özcan

Şebnem Kalemli-Özcan
Talous- ja rahoitustieteen professori
Esittely
Ilmoitus etunäkökohdista

Malcolm Kemp

Malcolm Kemp
Toimitusjohtaja
Esittely
Ilmoitus etunäkökohdista

Giovanna_Nicodano

Giovanna Nicodano
Rahoitustalouden professori
Esittely
Ilmoitus etunäkökohdista

Martin Oehmke

Martin Oehmke
Rahoitustieteen professori
Esittely
Ilmoitus etunäkökohdista

Loriana Pelizzon

Loriana Pelizzon
Rahoitusmarkkinoiden tutkimusosaston johtaja
Esittely
Ilmoitus etunäkökohdista

Enrico Perotti

Enrico Perotti
Kansainvälisen rahoitustieteen professori
Esittely
Ilmoitus etunäkökohdista

Richard Portes

Richard Portes
Taloustieteen professori
Esittely
Ilmoitus etunäkökohdista

Javier Suárez

Javier Suárez
Rahoitustieteen professori
Esittely
Ilmoitus etunäkökohdista

Lars Svensson

Lars Svensson
Vieraileva professori
Esittely
Ilmoitus etunäkökohdista

Pablo Hernández de Cos

Pablo Hernández de Cos
Espanjan keskuspankin pääjohtaja
Esittely