Menu

Tiesiskais regulējums

ESRK regula

Nolīgums

2011. gada 25. novembra nolīgums starp Eiropas Banku iestādi, Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādi, Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi un Eiropas Sistēmisko risku kolēģiju par īpašu konfidencialitātes procedūru ieviešanu ESRK Sekretariātā, lai aizsargātu informāciju par finanšu iestādēm un informāciju, ar kuras palīdzību var identificēt atsevišķas iestādes

Lēmumi