Menu

Tiesiskais regulējums

ESRK regula

Nolīgums

2011. gada 25. novembra nolīgums starp Eiropas Banku iestādi, Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādi, Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi un Eiropas Sistēmisko risku kolēģiju par īpašu konfidencialitātes procedūru ieviešanu ESRK Sekretariātā, lai aizsargātu informāciju par finanšu iestādēm un informāciju, ar kuras palīdzību var identificēt atsevišķas iestādes

Lēmumi

Eiropas Sistēmisko risku kolēģija (ESRK) var pieņemt lēmumus, kas nepieciešami tai uzticēto uzdevumu izpildes nodrošināšanai, t.sk. organizatoriskiem un politikas īstenošanas mērķiem. Tas nozīmē, ka ar ESRK lēmumiem var arī grozīt vai atcelt iepriekš pieņemtos lēmumus. ESRK katrā konkrētajā gadījumā nosaka, vai attiecīgo lēmumu nepieciešams publiskot.

Lēmums ESRK/2020/3 (ar kuru groza Lēmumu ESRK/2011/1) un Lēmums ESRK/2011/2 nosaka regulējumu attiecīgi ESRK reglamenta pieņemšanai un ESRK Konsultatīvās zinātniskās komitejas locekļu atlases, iecelšanas un aizstāšanas procedūrām un prasībām.

ESRK pieņēmusi arī Lēmumu ESRK/2018/7, Lēmumu ESRK/2015/4, Lēmumu ESRK/2021/7 (ar kuru groza Lēmumu ESRK/2015/4), kas kopā veido koordinēšanas pamatstruktūru starp ESRK un attiecīgajām iestādēm, piemēram, uzraudzības un makroprudenciālajām iestādēm.