Koordinācijas komiteja

Koordinācijas komiteja organizē Valdes sanāksmes. Tā pārskata ESRK konsultatīvo struktūru (Konsultatīvā speciālistu komiteja un Konsultatīvā zinātniskā komiteja) sniegto analīzi un apspriež ESRK makroprudenciālās uzraudzības politikas darba kārtību.


Koordinācijas komitejas sastāvā ir šādi locekļi:

  • ESRK priekšsēdētājs un priekšsēdētāja pirmais vietnieks;
  • ECB viceprezidents;
  • četri citi Valdes locekļi, kas ir arī ECB Ģenerālpadomes locekļi. Viņus uz trim gadiem ievēlē Valdes locekļi no to Valdes locekļu vidus, kas vienlaikus ir arī ECB Ģenerālpadomes locekļi;
  • Eiropas Komisijas loceklis;
  • Eiropas Banku iestādes (EBI) priekšsēdētājs;
  • Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes (EAAPI) priekšsēdētājs;
  • Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes (EVTI) priekšsēdētājs;
  • EFK priekšsēdētājs;
  • Konsultatīvās zinātniskās komitejas (KZK) priekšsēdētājs;
  • Konsultatīvās speciālistu komitejas (KSK) priekšsēdētājs.