Menu

Misja i historia

Misja

ERRS odpowiada za nadzór makroostrożnościowy nad systemem finansowym UE oraz działania zapobiegawczo-łagodzące związane z ryzykiem systemowym. Zakres jej kompetencji jest więc szeroki – obejmuje banki, firmy ubezpieczeniowe, firmy zarządzające aktywami, parabanki, firmy zaliczane do infrastruktur rynku finansowego oraz inne instytucje i rynki finansowe.

W ramach wypełniania swojego mandatu makroostrożnościowego ERRS monitoruje i ocenia ryzyka systemowe, a w razie potrzeby wydaje ostrzeżenia i zalecenia.

Utworzenie

Utworzenie ERRS

W reakcji na światowy kryzys finansowy Komisja Europejska zleciła grupie wysokiego szczebla pod przewodnictwem Jacques’a de Larosière’a zbadanie, jak wzmocnić europejski nadzór finansowy, by lepiej chronić obywateli, a jednocześnie odbudować zaufanie do systemu finansowego w Europie. Grupa stwierdziła, że rozwiązania w dziedzinie nadzoru powinny koncentrować się nie tylko na sytuacji pojedynczych firm, lecz także stabilności całego systemu finansowego.

W 2009 roku w sprawozdaniu de Larosière’a zalecono utworzenie unijnego organu, który będzie nadzorować ryzyko w systemie finansowym.

16 grudnia 2010 weszło w życie rozporządzenie ustanawiające ERRS, znowelizowane 18 grudnia 2019.