Menu

Mission og oprettelse

Mission

ESRB er ansvarligt for makrotilsynet med det finansielle system i EU samt forebyggelse og reducering af systemiske risici. ESRB har således et bredt ansvarsområde, som dækker banker, forsikringsselskaber, porteføljeforvaltere, skyggebanker, infrastrukturer på de finansielle markeder og andre finansielle institutioner og markeder.

Under udførelsen af sit makroprudentielle mandat overvåger og vurderer ESRB systemiske risici og udsteder advarsler og henstillinger, hvis det er relevant.

Oprettelse

Oprettelsen af ESRB

Som en reaktion på den globale finansielle krise gav Europa-Kommissionen en højniveaugruppe med Jacques de Larosière som formand til opgave at overveje, hvordan det finansielle tilsyn kunne styrkes, så de europæiske borgere var bedre beskyttede, og tilliden til det finansielle system kunne genoprettes. Denne gruppe lagde vægt på, at tilsynsordninger ikke kun skal have fokus på tilsynet med enkeltvirksomheder, men også på hele det finansielle systems stabilitet.

I de Larosière-rapporten fra 2009 blev det anbefalet, at der blev oprettet et organ på EU-plan, som skulle have til opgave at overvåge risici inden for det finansielle system.

Forordningen om oprettelsen af ESRB trådte i kraft den 16. december 2010. En ny forordning blev offentliggjort 18. december 2019.