Menu

Мисия и създаване

Мисия

ЕССР отговаря за упражняването на макропруденциален надзор над финансовата система на ЕС и предотвратяването и ограничаването на системни рискове. Поради това ЕССР има широка сфера на компетентност, която обхваща банките, застрахователните предприятия, мениджърите на активи, нерегулирания банков сектор, инфраструктурите на финансовия пазар и други финансови институции и пазари.

В изпълнение на своя макропруденциален мандат ЕССР наблюдава и прави оценка на системни рискове и, когато е необходимо, издава препоръки и предупреждения.

Създаване

Създаване на ЕССР

В отговор на световната финансова криза Европейската комисия възложи на групата на високо равнище, председателствана от г-н Жак дьо Ларозиер, да разгледа възможностите за засилване на финансовия надзор с цел осигуряване на по-добра защита на европейските граждани и възстановяване на доверието във финансовата система. Групата „Ларозиер“ подчертава, че надзорната уредба следва да се концентрира не само върху надзора над отделни фирми, а и върху стабилността на финансовата система като цяло.

През 2009 г. докладът „Дьо Ларозиер“ препоръча да бъде създаден орган на равнището на Съюза с мандат да наблюдава рисковете във финансовата система.

На 16 декември 2010 г. влезе в сила регламентът за създаване на ЕССР. На 18 декември 2019 г. беше публикуван нов регламент.