Menu

Uppdrag och inrättande

Uppdrag

ESRB har i uppdrag att sköta makrotillsynen av EU:s finansiella system och att förebygga och dämpa systemrisker. ESRB har därför ett brett ansvarsområde som omfattar banker, försäkringsbolag, tillgångsförvaltare, skuggbanker, finansmarknadsinfrastrukturer och andra finansinstitut och marknader.

ESRB uppfyller sitt mandat inom makrotillsyn genom att övervaka och bedöma systemrisker samt, i förekommande fall, genom att utfärda varningar och rekommendationer.

Inrättande

ESRB:s inrättande

Som svar på den globala finanskrisen gav Europeiska kommissionen en högnivågrupp, med Jacques de Larosière som ordförande, i uppdrag att överväga hur den finansiella tillsynen skulle kunna förstärkas så att den bättre skyddar de europeiska medborgarna och återställer förtroendet för det finansiella systemet. de Larosière-gruppen betonade att tillsynsordningar inte bara ska koncentreras på tillsynen av individuella företag, utan även på stabiliteten i hela finanssystemet.

I de Larosière-rapporten från 2009 rekommenderas att ett organ ska inrättas på unionsnivå, med uppgift att bevaka riskerna i det finansiella systemet.

Den 16 december 2010 trädde lagstiftningen som inrättade ESRB i kraft. En ny förordning pulicerades den 18 december 2019.