Menu

Oprichting van het ESRB

Missie

Het ESRB is verantwoordelijk voor het macroprudentieel toezicht op het financiële stelsel van de EU en voor het voorkomen en beperken van systeemrisico’s. Het ESRB is daarom actief op een breed terrein, gericht op banken, verzekeraars, activabeheerders, schaduwbanken, financiëlemarktinfrastructuren en andere financiële instellingen en markten.

In het kader van de uitvoering van zijn mandaat volgt en beoordeelt het ESRB systeemrisico's en doet het, waar nodig, waarschuwingen en aanbevelingen uitgaan.

Oprichting

Oprichting van het ESRB

In reactie op de mondiale financiële crisis heeft de Europese Commissie een groep op hoog niveau onder voorzitterschap van Jacques de Larosière opdracht gegeven te onderzoeken hoe het financieel toezicht kon worden versterkt om de Europese burger beter te beschermen en het vertrouwen in het financiële stelsel te herstellen. Een van de belangrijkste punten die de groep-De Larosière naar voren bracht was dat de toezichtsregelingen niet alleen het toezicht op individuele bedrijven zouden moeten omvatten, maar dat ze daarnaast gericht zouden moeten zijn op de stabiliteit van het financiële stelsel als geheel.

In 2009 deed het verslag-De Larosière onder meer de aanbeveling op het niveau van de Unie een orgaan op te richten dat belast is met het toezicht op risico's in het financiële stelsel.

Op 16 december 2010 werd de verordening tot oprichting van het ESRB van kracht. Op 18 december 2019 werd er een nieuwe verordening gepubliceerd.