Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Styrelsen

Styrelsen fattar beslut som krävs för att säkerställa att ESRB:s tilldelade uppgifter kan utföras. Styrelsen sammanträder minst fyra gånger om året (i mars, juni, september och december).

Ledamöter

Styrelsen består av följande ledamöter med rösträtt:

 • Europeiska centralbankens (ECB) ordförande och vice ordförande
 • cheferna för de nationella centralbankerna i medlemsstaterna eller, om tillämpligt, företrädare på hög nivå, för de utsedda myndigheterma i enlighet med direktiv 2013/36/EU eller förordning (EU) nr 575/2013
 • en företrädare för Europeiska kommissionen
 • ordföranden för Europeiska bankmyndigheten (EBA)
 • ordföranden för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa)
 • ordföranden för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma)
 • ordföranden och de två vice ordförandena i Rådgivande vetenskapliga kommittén (ASC)
 • ordföranden för rådgivande tekniska kommittén (ATC)

samt följande ledamöter utan rösträtt

 • från varje medlemsstat en företrädare på hög nivå från respektive nationell tillsynsmyndighet, från en nationell myndighet som har anförtrotts genomförandet av makrotillsynspolitiken eller från den nationella centralbanken om den nationella centralbankschefen inte är styrelseledamot med rösträtt, i vilket fall en företrädare på hög nivå för den nationella centralbanken ska vara styrelse­ledamot utan rösträtt (företrädarna på hög nivå ska rotera beroende på vilken fråga som diskuteras, såvida inte de nationella myndigheterna från en viss medlemsstat har enats om en gemensam företrädare)
 • ordföranden för Ekonomiska och finansiella kommittén (EFK)
 • ordföranden för ECB:s tillsynsnämnd
 • ordföranden för Gemensamma resolutionsnämnden 
 • chefen för Islands centralbank
 • chefen för Norges centralbank
 • en företrädare på hög nivå från Liechtensteins finansministerium
 • en företrädare på hög nivå för den behöriga nationella tillsynsmyndigheten i var och en av ovan nämnda Efta-stater (Europeiska frihandelssammanslutningen)
 • en företrädare för Eftas övervakningsmyndighet får delta i allmänna rådets möten när frågor behandlas som är relevanta för Efta

Ordförande och vice ordförande

Ordförande och vice ordförander

Christine Lagarde

ESRB:s ordförande

Olli Rehn

Förste vice ordförande i ESRB

Verena Ross

Andra vice ordförande i ESRB

Alla sidor i detta avsnitt