Menu

Styrkommitté

Styrkommittén har till uppgift att stödja anordnandet av styrelsens sammanträden. Den går igenom de analyser som läggs fram av ESRB:s rådgivande organ (rådgivande tekniska kommittén och rådgivande vetenskapliga kommittén) och diskuterar ESRB:s agenda för makrotillsyn.

Styrkommittén består av

  • ESRB:s ordförande och förste vice ordförande
  • den ledamot i Europeiska centralbankens (ECB) direktion som har ansvar för finansiell stabilitet och makrotillsyn
  • fyra nationella styrelseledamöter med rösträtt, vilka ska väljas av och bland de nationella styrelseledamöterna med rösträtt
  • en företrädare för Europeiska kommissionen
  • ordföranden för Europeiska bankmyndigheten (EBA)
  • ordföranden för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa)
  • ordföranden för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma)
  • ordföranden för Ekonomiska och finansiella kommittén (EFK)
  • ordföranden för rådgivande vetenskapliga kommittén (ASC)
  • ordföranden för rådgivande tekniska kommittén (ATC).