Rådgivande tekniska kommittén

ESRB:s rådgivande tekniska kommitté

Den rådgivande tekniska kommittén (ATC) ger råd och hjälp i frågor som är relevanta för ESRB:s arbete.

ATC består av

 • en företrädare för varje nationell centralbank och en företrädare för ECB
 • en företrädare från varje medlemsstats behöriga nationella tillsynsmyndigheter (företrädare för de nationella tillsynsmyndigheterna ska rotera beroende på vilken fråga som diskuteras, såvida inte de nationella tillsynsmyndigheterna i en viss medlemsstat har enats om en gemensam företrädare)
 • en företrädare för Europeiska bankmyndigheten (EBA)
 • en företrädare för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (EIOPA)
 • en företrädare för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (ESMA)
 • två företrädare för Europeiska kommissionen
 • en företrädare för Ekonomiska och finansiella kommittén (EFK)
 • en företrädare för Rådgivande vetenskapliga kommittén (ASC)
 • en företrädare för Islands centralbank
 • en företrädare för Norges centralbank
 • en företrädare för Liechtensteins finansministerium
 • en företrädare för den behöriga nationella tillsynsmyndigheten i ovan nämnda Efta-stater (Europeiskafrihandelssammanslutningen)