Menu

Regelverk

ESRB-förordningen

Avtal

Avtal mellan Europeiska bankmyndigheten och Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten och Europeiska systemrisknämnden av den 25 november 2011 om inrättandet vid ESRB:s sekretariat av specifika sekretessförfaranden i syfte att skydda uppgifter rörande finansinstitut och uppgifter från vilka enskilda institut kan identifieras.

Beslut

Europeiska systemrisknämnden (ESRB) får anta de beslut som behövs för att fullgöra de uppgifter som nämnden har anförtrotts. Detta inbegriper även beslut för organisations- och policysyften. Det innebär att ESRB-beslut även kan ändra eller upphäva tidigare beslut. ESRB bestämmer från fall till fall om ett beslut ska offentliggöras.