Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Генерален съвет

Генералният съвет приема решенията, които са необходими, за да се осигури възможността ЕССР да изпълнява възложените му задачи. Съветът провежда заседания най-малко четири пъти в годината – през март, юни, септември и декември.

Членове

Генералният съвет включва следните членове с право на глас:

 • председателя и заместник-председателя на Европейската централна банка (ЕЦБ)
 • управителите на националните централни банки на държавите членки или, когато е приложимо, представители на високо равнище на определените органи съгласно Директива 2013/36/ЕС или Регламент (ЕС) № 575/2013
 • един представител на Европейската комисия
 • председателя на Европейския банков орган (ЕБО)
 • председателя на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕОЗППО)
 • председателя на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП)
 • председателя и двамата заместник-председатели на Консултативния научен комитет (КНК)
 • председателя на Консултативния технически комитет (КТК),

както и следните членове без право на глас:

 • от всяка държава членка - по един представител на високо равнище на националните надзорни органи, на национален орган, на който се възлага провеждането на макропруденциалната политика, или на националната централна банка, освен ако управителят на националната централна банка е член на Генералния съвет с право на глас. В този случай представителят на високо равнище на националната централна банка е членът на Генералния съвет без право на глас (представителите на високо равнище се сменят на ротационен принцип според обсъжданата тема, освен ако националните органи на дадена държава членка не са се споразумели за общ представител)
 • председателя на Икономическия и финансов комитет (ИФК)
 • председателя на Надзорния съвет на ЕЦБ
 • председателя на Единния съвет за преструктуриране
 • управителя на националната централна банка на Исландия
 • управителя на националната централна банка на Норвегия
 • високопоставен представител на Министерството на финансите на Лихтенщайн
 • високопоставен представител на компетентния национален надзорен орган на всяка от посочените по-горе държави от Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ)
 • когато заседанието на Генералния съвет има отношение към задачите на Надзорния орган на ЕАСТ, в него може да участва член на неговата колегия

Председател и заместник-председатели

Кристин Лагард Председател на ЕССР
Оли Рен Първи заместник-председател на ЕССР
Хосе Мануел Кампа Втори заместник-председател на ЕССР

Всички страници в този раздел