Генерален съвет

Генералният съвет приема решенията, които са необходими, за да се осигури възможността ЕССР да изпълнява възложените му задачи. Съветът провежда заседания най-малко четири пъти в годината – през март, юни, септември и декември.

Членове

-->

Генералният съвет включва следните членове с право на глас:

 • председателя и заместник-председателя на Европейската централна банка (ЕЦБ)
 • управителите на националните централни банки на държавите членки
 • един член на Европейската комисия
 • председателя на Европейския банков орган (ЕБО)
 • председателя на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕОЗППО)
 • председателя на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП)
 • председателя и двамата заместник-председатели на Консултативния научен комитет (КНК)
 • председателя на Консултативния технически комитет (КТК),

както и следните членове без право на глас:

 • от всяка държава членка - по един представител на високо равнище на компетентните национални надзорни органи (представителите на високо равнище се сменят на ротационен принцип според обсъжданата тема, освен ако националните надзорни органи на дадена държава членка не са се споразумели за общ представител)
 • председателя на Икономическия и финансов комитет (ИФК)
 • управителя на националната централна банка на Исландия
 • управителя на националната централна банка на Норвегия
 • високопоставен представител на Министерството на финансите на Лихтенщайн
 • високопоставен представител на компетентния национален надзорен орган на всяка от посочените по-горе държави от Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ)
 • когато заседанието на Генералния съвет има отношение към задачите на Надзорния орган на ЕАСТ, в него може да участва член на неговата колегия

Председател и заместник-председатели

Кристин ЛагардПредседател на ЕССР
Стефан ИнгвесПърви заместник-председател на ЕССР
Хосе Мануел Кампа Втори заместник-председател на ЕССР