Menu

Правна рамка

Регламент за ЕССР

Споразумение

Споразумение между Европейския банков орган и Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване, и Европейския орган за ценни книжа и пазари, и Европейския съвет за системен риск от 25 ноември 2011 г. за установяването на специфични процедури в рамките на Секретариата на ЕССР за защита на информацията относно финансовите институции и информацията, по която могат да бъдат идентифицирани отделни институции

Решения

Европейският съвет за системен риск (ЕССР) може да приема решения, които са необходими, за да се осигури изпълнението на възможените му задачи, включително за организационни и свързани с политиката цели. Това означава, че решенията на ЕССР могат също да изменят или отменят предходни решения. ЕССР определя за всеки отделен случай дали решението да бъде публикувано.

Решение ЕССР/2020/3 (за изменение на Решение ЕССР/2011/1) и Решение ЕССР/2011/2 определят рамката съответно за приемането на Процедурен правилник на ЕССР и за процедурите и изискванията за подбора, назначаването и замяната на членовете на Консултативния научен комитет на ЕССР.

ЕССР прие също така Решения ЕССР/2018/7, ЕССР/2015/4 и ЕССР/2021/7 (за изменение на Решение ЕССР/2015/4). Заедно те създават рамка за координация между ЕССР и съответните надзорни или макропруденциални органи.

  • Решение на Европейския съвет за системен риск от 21 юли 2015 г. относно предоставянето и събирането на информация за макропруденциален надзор на финансовата система в рамките на Съюза и за отмяна на Решение ЕССР/2011/6

ЕССР/2015/2