Menu

Консултативен технически комитет

Консултативен технически комитет на ЕССР

Консултативният технически комитет (КТК) предоставя консултации и съдействие по въпроси, свързани с работата на ЕССР.

КТК се състои от:

 • по един представител на всяка национална централна банка от държавите членки и представител на Европейската централна банка (ЕЦБ)
 • от всяка държава членка – по един представител на компетентните национални надзорни органи (съответните представители се сменят на ротационен принцип според обсъжданата тема, освен ако националните надзорни органи на дадена държава членка не са се споразумели за общ представител)
 • представител на Европейския банков орган (ЕБО)
 • представител на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕОЗППО)
 • представител на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП)
 • представител на Европейската комисия (ЕК)
 • представител на Надзорния съвет на ЕЦБ
 • представител на Единния съвет за преструктуриране
 • представител на Икономическия и финансов комитет (ИФК)
 • представител на Консултативния научен комитет (КНК)
 • представител на националната централна банка на Исландия
 • представител на националната централна банка на Норвегия
 • представител на Министерството на финансите на Лихтенщайн
 • по един представител на компетентните национални надзорни органи на посочените по-горе държави от Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ)