Управителен комитет

Управителният комитет подпомага организацията на заседанията на Генералния съвет. Той прави преглед на анализите, представени от консултативните органи на ЕССР (Консултативния технически комитет и Консултативния научен комитет), и обсъжда темите на макропруденциалната политика на ЕССР.


Управителният комитет се състои от:

  • председателя и първия заместник-председател на ЕССР
  • заместник-председателя на ЕЦБ
  • четирима други членове на Генералния съвет, които са и членове на Генералния съвет на ЕЦБ, избрани от и измежду членовете на Генералния съвет, които са и членове на Генералния съвет на ЕЦБ
  • един член на Европейската комисия
  • председателя на Европейския банков орган (ЕБО)
  • председателя на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕОЗППО)
  • председателя на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП)
  • председателя на Икономическия и финансов комитет (ИФК)
  • председателя на Консултативния научен комитет (КНК)
  • председателя на Консултативния технически комитет (КТК)