Menu

Административно управление

Административно управление

Генералният съвет на ЕССР прие следните правилници, кодекси и мерки:

Кодекс за поведение (Решение EССР/2011/3)
Процедурен правилник (Решение ЕССР/2020/3) за изменение на Решение ЕССР/2011/1) - консолидирана версия

Генералният съвет на ЕССР назначи г-н Мартен Даман за длъжностно лице за защита на данните на Европейския съвет за системен риск (от 1 септември 2020 г.).

Решение относно назначаването на длъжностното лице за защита на данните (ЕССР/2020/11)

Най-добри практики

Декларация за интереси