Menu

Oikeudellinen perusta

EJRK-asetus

Sopimus

Euroopan pankkiviranomaisen, Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen, Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen ja Euroopan järjestelmäriskikomitean välinen sopimus EJRK:n sihteeristössä luotavista erityisistä menettelyistä, joilla turvataan sellaisten tietojen salassapito, jotka koskevat yksittäisiä rahoituslaitoksia tai joista on mahdollista tunnistaa yksittäisiä rahoituslaitoksia (25.11.2011)

Päätökset

Euroopan järjestelmäriskikomitea (EJRK) voi antaa päätöksiä, jos sille uskottujen tehtävien suorittaminen sitä edellyttää. Päätökset voivat koskea esimerkiksi EJRK:n organisaatiota tai linjaa. EJRK:n päätöksillä voidaan myös muuttaa tai kumota jo aiemmin annettuja päätöksiä. EJRK päättää tapauskohtaisesti päätösten julkistamisesta.

Päätöksessä EJRK/2020/3 (ja aiemmin päätöksessä EJRK/2011/1) säädetään EJRK:n työjärjestyksestä ja päätöksessä EJRK/2011/2 EJRK:n neuvoa-antavan tieteellisen komitean jäsenten valintaa, nimittämistä ja korvaamista koskevista menettelyistä ja edellytyksistä.

Päätöksillä EJRK/2018/7 ja EJRK/2021/7 (ja aiemmin päätöksellä EJRK/2015/4) on luotu perusta muun muassa valvonta- ja makrovakausviranomaisten kanssa tehtävälle koordinoidulle yhteistyölle.