Menu

Ramy prawne

Rozporządzenia

Porozumienie

Porozumienie między Europejskim Urzędem Nadzoru Bankowego, Europejskim Urzędem Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych, Europejskim Urzędem Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych i Europejską Radą ds. Ryzyka Systemowego z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie ustanowienia w Sekretariacie ERRS specjalnych procedur dotyczących poufności w celu ochrony informacji o instytucjach finansowych i informacji, na których podstawie można zidentyfikować pojedyncze instytucje

Decyzje

Europejska Rada ds. Ryzyka Systemowego (ERRS) może przyjmować decyzje niezbędne do wykonywania powierzonych jej zadań, w tym w celach organizacyjnych i strategicznych. To oznacza, że ERRS może także zmieniać lub uchylać wydane wcześniej decyzje. ERRS indywidualnie dla każdej decyzji postanawia, czy należy ją podać do wiadomości publicznej.

W decyzji ERRS/2020/3 (zmieniającej decyzję ERRS/2011/1) i decyzji ESRB/2011/2 określono, odpowiednio, ramy dla przyjęcia regulaminu ERRS oraz procedury i wymogi dotyczące wyboru, powołania i zastępowania członków Doradczego Komitetu Naukowego ERRS.

Rada wydała także decyzje ERRS/2018/7, ERRS/2015/4 i ERRS/2021/7 (zmieniającą decyzję ERRS/2015/4), które razem stanowią ramy koordynacji dla ERRS i odpowiednich organów, takich jak organy nadzoru i organy makroostrożnościowe.