Menu

Õigusraamistik

ESRNi määrused

Kokkulepe

Euroopa Pangandusjärelevalve, Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve, Euroopa Väätpaberiturujärelevalve ning Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu kokkulepe, 25. november 2011, ESRNi sekretariaadis teatavate konfidentsiaalsusmenetluste kehtestamise kohta finantsasutustega seotud teabe ja üksikute asutuste tuvastamist võimaldava teabe kaitseks

Otsused

Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu (ESRN) võib talle antud ülesannete täitmiseks muu hulgas korralduslikel ja poliitilistel eesmärkidel vastu võtta otsuseid. Samuti saab ESRNi otsustega muuta või tühistada varasemaid otsuseid. Võetud otsuste avalikustamine määratakse kindlaks juhtumipõhiselt.

Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu otsus ESRN/2020/3 (millega muudetakse otsust ESRN/2011/1) ja otsus ESRN/2011/2 moodustavad raamistiku, millega võetakse vastu ESRNi töökord ning kehtestatakse ESRNi teadusliku nõuandekomitee liikmete valiku, ametisse nimetamise ja asendamise kord ja nõuded.

ESRN on võtnud vastu ka otsused ESRN/2018/7, ESRN/2015/4 ja ESRN/2021/7 (millega muudetakse otsust ESRN/2015/4), mis moodustavad ESRNi ja asjaomaste asutuste (nt järelevalve- või makrotasandi usaldatavusjärelevalve asutused) tegevuse koordineerimise raamistiku.