Menu

Organizacja

Rada Generalna

Organizacja ERRS

Organem decyzyjnym ERRS jest Rada Generalna, której przewodniczy prezes EBC Christine Lagarde. Rada omawia aktualną sytuację makroostrożnościową i w razie potrzeby wydaje zalecenia lub ostrzeżenia.

Rada Generalna

Komitet Sterujący

Komitet Sterujący uczestniczy w przygotowaniu posiedzeń Rady Generalnej. Ocenia analizy przedstawiane przez organy pomocnicze (Doradczy Komitet Naukowy i Doradczy Komitet Techniczny) oraz omawia plan działań makroostrożnościowych ERRS.

Komitet Sterujący

Doradczy Komitet Techniczny

Doradczy Komitet Techniczny udziela Europejskiej Radzie ds. Ryzyka Systemowego porad i wsparcia w kwestiach związanych z jej działalnością.

Doradczy Komitet Techniczny

Doradczy Komitet Naukowy

Doradczy Komitet Naukowy prowadzi badania, które dostarczają Radzie Generalnej informacji potrzebnych do podejmowania decyzji makroostrożnościowych. Regularnie publikuje sprawozdania ze swoich prac. Wydaje także cykl artykułów naukowych Working Paper Series oraz przyznaje Nagrodę im. Ieke van den Burg.

Doradczy Komitet Naukowy

Sekretariat

Sekretariat organizuje bieżącą działalność ERRS, zapewniając jej komitetom wsparcie administracyjne, analityczne i statystyczne.

Sekretariat