Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Rada Generalna

Rada Generalna podejmuje decyzje konieczne do realizacji zadań powierzonych Europejskiej Radzie ds. Ryzyka Systemowego. Posiedzenia Rady Generalnej odbywają się co najmniej cztery razy w roku (w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu).

Skład

W skład Rady Generalnej wchodzą następujący członkowie z prawem głosu:

 • prezes i wiceprezes Europejskiego Banku Centralnego (EBC)
 • prezesi krajowych banków centralnych państw członkowskich lub, w stosownych przypadkach, wysokiej rangi przedstawiciele wyznaczonych organów w rozumieniu dyrektywy 2013/36/UE lub rozporządzenia (UE) nr 575/2013
 • przedstawiciel Komisji Europejskiej
 • przewodniczący Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EUNB)
 • przewodniczący Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA)
 • przewodniczący Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA)
 • przewodniczący i dwóch wiceprzewodniczących Doradczego Komitetu Naukowego
 • przewodniczący Doradczego Komitetu Technicznego

oraz członkowie bez prawa głosu:

 • z każdego państwa członkowskiego: jeden wysokiej rangi przedstawiciel krajowego organu nadzoru, krajowego organu, któremu powierzono prowadzenie polityki makroostrożnościowej, lub krajowego banku centralnego, chyba że prezes krajowego banku centralnego nie jest członkiem Rady Generalnej z prawem głosu – wówczas członkiem Rady Generalnej bez prawa głosu jest wysokiej rangi przedstawiciel krajowego banku centralnego (wysokiej rangi przedstawiciele zmieniają się na zasadzie rotacji w zależności od omawianej sprawy, chyba że organy danego państwa powołały wspólnego przedstawiciela)
 • przewodniczący Komitetu Ekonomiczno-Finansowego
 • przewodniczący Rady ds. Nadzoru EBC
 • przewodniczący Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji
 • prezes banku centralnego Islandii
 • prezes banku centralnego Norwegii
 • wysokiej rangi przedstawiciel ministerstwa finansów Liechtensteinu
 • wysokiej rangi przedstawiciel właściwego krajowego organu nadzoru z każdego z trzech powyższych państw należących do Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA)
 • w posiedzeniach Rady Generalnej może uczestniczyć członek Kolegium Urzędu Nadzoru EFTA, gdy omawiane są kwestie istotne dla tego organu

Przewodnicząca i wiceprzewodniczący

Christine Lagarde Przewodnicząca ERRS
Olli Rehn Pierwszy wiceprzewodniczący ERRS
José Manuel Campa Drugi wiceprzewodniczący ERRS

Wszystkie strony w tej sekcji