Rada Generalna

Rada Generalna podejmuje decyzje konieczne do realizacji zadań powierzonych Europejskiej Radzie ds. Ryzyka Systemowego. Posiedzenia Rady Generalnej odbywają się co najmniej cztery razy w roku (w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu).

Skład

W skład Rady Generalnej wchodzą następujący członkowie z prawem głosu:

 • prezes i wiceprezes Europejskiego Banku Centralnego (EBC)
 • prezesi krajowych banków centralnych państw członkowskich
 • jeden członek Komisji Europejskiej
 • przewodniczący Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EUNB)
 • przewodniczący Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA)
 • przewodniczący Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA)
 • przewodniczący i dwóch wiceprzewodniczących Doradczego Komitetu Naukowego
 • przewodniczący Doradczego Komitetu Technicznego

oraz członkowie bez prawa głosu:

 • jeden wysokiej rangi przedstawiciel właściwych krajowych organów nadzoru z każdego państwa członkowskiego (przedstawiciele ci zmieniają się na zasadzie rotacji w zależności od omawianej sprawy, chyba że organy nadzoru danego państwa powołały wspólnego przedstawiciela)
 • przewodniczący Komitetu Ekonomiczno-Finansowego
 • prezes banku centralnego Islandii
 • prezes banku centralnego Norwegii
 • wysokiej rangi przedstawiciel ministerstwa finansów Liechtensteinu
 • wysokiej rangi przedstawiciel właściwego krajowego organu nadzoru z każdego z trzech powyższych państw należących do Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA)
 • w posiedzeniach Rady Generalnej może uczestniczyć członek Kolegium Urzędu Nadzoru EFTA, gdy omawiane są kwestie istotne dla tego organu

Przewodnicząca i wiceprzewodniczący

Christine Lagarde Przewodnicząca ERRS
Stefan Ingves Pierwszy wiceprzewodniczący ERRS
José Manuel Campa Drugi wiceprzewodniczący ERRS