Komitet Sterujący

Komitet Sterujący uczestniczy w przygotowaniu posiedzeń Rady Generalnej. Ocenia analizy przedstawiane przez organy pomocnicze (Doradczy Komitet Naukowy i Doradczy Komitet Techniczny) oraz omawia plan działań makroostrożnościowych ERRS.


W skład Komitetu Sterującego wchodzą:

  • przewodnicząca i pierwszy wiceprzewodniczący ERRS
  • wiceprezes EBC
  • czterej inni członkowie Rady Generalnej będący także członkami Rady Ogólnej EBC, których wybierają ze swojego grona członkowie Rady Generalnej będący jednocześnie członkami Rady Ogólnej EBC
  • jeden członek Komisji Europejskiej
  • przewodniczący Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EUNB)
  • przewodniczący Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA)
  • przewodniczący Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA)
  • przewodniczący Komitetu Ekonomiczno-Finansowego
  • przewodniczący Doradczego Komitetu Naukowego
  • przewodniczący Doradczego Komitetu Technicznego