Menu

Komitet Sterujący

Komitet Sterujący uczestniczy w przygotowaniu posiedzeń Rady Generalnej. Ocenia analizy przedstawiane przez organy pomocnicze (Doradczy Komitet Naukowy i Doradczy Komitet Techniczny) oraz omawia plan działań makroostrożnościowych ERRS.


W skład Komitetu Sterującego wchodzą:

  • przewodniczący i pierwszy wiceprzewodniczący ERRS
  • członek Zarządu Europejskiego Banku Centralnego (EBC) odpowiedzialny za stabilność finansową i politykę makroostrożnościową
  • czterej krajowi członkowie Rady Generalnej mający prawo głosu, których wybierają ze swojego grona krajowi członkowie Rady Generalnej mający prawo głosu
  • przedstawiciel Komisji Europejskiej
  • przewodniczący Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EUNB)
  • przewodniczący Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA)
  • przewodniczący Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA)
  • przewodniczący Komitetu Ekonomiczno-Finansowego
  • przewodniczący Doradczego Komitetu Naukowego
  • przewodniczący Doradczego Komitetu Technicznego