Hallintoneuvosto

Hallintoneuvosto tekee EJRK:n tehtävien hoitamiseksi tarvittavat päätökset. Se kokoontuu vähintään neljästi vuodessa (maalis-, kesä-, syys- ja joulukuussa).

Jäsenet

Äänivaltaiset hallintoneuvoston jäsenet:

 • Euroopan keskuspankin (EKP) pääjohtaja ja varapääjohtaja
 • EU:n jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien pääjohtajat
 • yksi Euroopan komission jäsen
 • Euroopan pankkiviranomaisen puheenjohtaja
 • Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen puheenjohtaja
 • Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen puheenjohtaja
 • neuvoa-antavan tieteellisen komitean puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa
 • neuvoa-antavan teknisen komitean puheenjohtaja

Äänioikeudettomat jäsenet:

 • yksi toimivaltaisten kansallisten valvontaviranomaisten edustaja kustakin EU:n jäsenvaltiosta (edustaja vaihtuu käsiteltävän asian mukaan vuorotteluperiaatteella, jolleivät jäsenvaltion kansalliset valvontaviranomaiset ole sopineet yhteisestä edustajasta)
 • talous- ja rahoituskomitean puheenjohtaja
 • Islannin keskuspankin pääjohtaja
 • Norjan keskuspankin pääjohtaja
 • Liechtensteinin valtiovarainministeriön edustaja
 • toimivaltaisten kansallisten valvontaviranomaisten edustaja Islannista, Norjasta ja Liechtensteinista
 • yksi EFTAn valvontaviranomaisen kollegion jäsen voi osallistua hallintoneuvoston kokouksiin, kun niissä käsitellään sen tehtäviin liittyviä aiheita.

Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat

Christine Lagarde EJRK:n puheenjohtaja
Stefan Ingves EJRK:n ensimmäinen varapuheenjohtaja
José Manuel Campa EJRK:n toinen varapuheenjohtaja