Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Hallintoneuvosto

Hallintoneuvosto tekee EJRK:n tehtävien hoitamiseksi tarvittavat päätökset. Se kokoontuu vähintään neljästi vuodessa (maalis-, kesä-, syys- ja joulukuussa).

Jäsenet

Äänivaltaiset hallintoneuvoston jäsenet:

 • Euroopan keskuspankin (EKP) pääjohtaja ja varapääjohtaja
 • EU:n jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien pääjohtajat tai tarvittaessa direktiivin 2013/36/EU tai asetuksen (EU) N:o 575/2013 mukaisten nimettyjen viranomaisten korkean tason edustajat
 • yksi Euroopan komission edustaja
 • Euroopan pankkiviranomaisen puheenjohtaja
 • Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen puheenjohtaja
 • Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen puheenjohtaja
 • neuvoa-antavan tieteellisen komitean puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa
 • neuvoa-antavan teknisen komitean puheenjohtaja

Äänioikeudettomat jäsenet:

 • yksi korkean tason edustaja kunkin jäsenvaltion kansallisista valvontaviranomaisista, makrovalvonnasta vastaavasta kansallisesta viranomaisesta tai kansallisesta keskuspankista paitsi silloin, kun kansallisen keskuspankin pääjohtaja ei ole hallintoneuvoston äänivaltainen jäsen, jolloin kansallisen keskuspankin korkean tason edustaja on hallintoneuvoston äänioikeudeton jäsen (edustaja vaihtuu käsiteltävän asian mukaan vuorotteluperiaatteella, jolleivät jäsenvaltion kansalliset viranomaiset ole sopineet yhteisestä edustajasta)
 • talous- ja rahoituskomitean puheenjohtaja
 • EKP:n valvontaelimen puheenjohtaja
 • yhteisen kriisinratkaisuneuvoston puheenjohtaja
 • Islannin keskuspankin pääjohtaja
 • Norjan keskuspankin pääjohtaja
 • Liechtensteinin valtiovarainministeriön edustaja
 • toimivaltaisten kansallisten valvontaviranomaisten edustaja Islannista, Norjasta ja Liechtensteinista
 • yksi EFTAn valvontaviranomaisen kollegion jäsen voi osallistua hallintoneuvoston kokouksiin, kun niissä käsitellään sen tehtäviin liittyviä aiheita.

Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat

Christine Lagarde EJRK:n puheenjohtaja
Olli Rehn EJRK:n ensimmäinen varapuheenjohtaja
José Manuel Campa EJRK:n toinen varapuheenjohtaja

Kaikki tähän osioon kuuluvat sivut