Menu

Ohjauskomitea

Ohjauskomitea avustaa hallintoneuvoston kokousjärjestelyissä, tarkastaa neuvoa-antavan teknisen komitean ja neuvoa-antavan tieteellisen komitean laatimat analyysit sekä valmistelee EJRK:n makrovakauspolitiikan asialistan.


Ohjauskomitean kokoonpano:

  • EJRK:n puheenjohtaja ja ensimmäinen varapuheenjohtaja
  • rahoitusvakaudesta ja makrovakauspolitiikasta vastaava Euroopan keskuspankin johtokunnan jäsen
  • neljä äänivaltaista jäsentä, jotka jäsenmaita edustavat hallintoneuvoston äänivaltaiset jäsenet valitsevat keskuudestaan
  • yksi Euroopan komission edustaja
  • Euroopan pankkiviranomaisen puheenjohtaja
  • Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen puheenjohtaja
  • Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen puheenjohtaja
  • talous- ja rahoituskomitean puheenjohtaja
  • neuvoa-antavan tieteellisen komitean puheenjohtaja
  • neuvoa-antavan teknisen komitean puheenjohtaja