Menu

Ohjauskomitea

Ohjauskomitea avustaa hallintoneuvoston kokousjärjestelyissä, tarkastaa neuvoa-antavan teknisen komitean ja neuvoa-antavan tieteellisen komitean laatimat analyysit sekä valmistelee EJRK:n makrovakauspolitiikan asialistan.


Ohjauskomitean kokoonpano:

  • EJRK:n puheenjohtaja ja ensimmäinen varapuheenjohtaja
  • EKP:n varapääjohtaja
  • neljä muuta jäsentä, jotka EKP:n yleisneuvostoon kuuluvat hallintoneuvoston jäsenet valitsevat keskuudestaan
  • yksi Euroopan komission jäsen
  • Euroopan pankkiviranomaisen puheenjohtaja
  • Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen puheenjohtaja
  • Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen puheenjohtaja
  • talous- ja rahoituskomitean puheenjohtaja
  • neuvoa-antavan tieteellisen komitean puheenjohtaja
  • neuvoa-antavan teknisen komitean puheenjohtaja