Menu

Vylúčenie zodpovednosti a autorské práva

Vylúčenie zodpovednosti

Európska centrálna banka (ECB) vedie túto stránku pre Európsky výbor pre systémové riziká (European Systemic Risk Board – ESRB). Zámerom ESRB je prostredníctvom svojej internetovej stránky zjednodušiť prístup verejnosti k informáciám o svojej činnosti. Naším cieľom je, aby tieto informácie boli aktuálne a presné. ESRB a ECB však v súvislosti s informáciami uvedenými na tejto stránke nenesú žiadnu zodpovednosť.

Tento materiál:

  • predstavuje informácie všeobecnej povahy a jeho účelom nie je vyhovieť špecifickým potrebám konkrétnej osoby či subjektu,
  • obsahuje odkazy na externé internetové stránky, na ktoré ESRB ani ECB nemajú žiadny vplyv a za ktoré nepreberajú žiadnu zodpovednosť,
  • nepredstavuje odborné ani právne rady.

Informácie zverejnené na tejto internetovej stránke vychádzajú zo zdrojov, ktoré ESRB a ECB považujú za spoľahlivé. ESRB ani ECB však nenesú zodpovednosť za žiadne straty vzniknuté v dôsledku akéhokoľvek rozhodnutia, konania alebo opomenutia akejkoľvek strany na základe týchto informácií. ESRB ani ECB predovšetkým nenesú zodpovednosť za žiadne hospodárske straty ani za žiadne nepriame či následné straty alebo škody, okrem iného vrátane obchodných strát a ušlého zisku, vzniknuté priamo či nepriamo v dôsledku informácií alebo v súvislosti s informáciami zverejnenými ESRB, či s frekvenciou ich zverejňovania alebo spôsobu ich použitia akoukoľvek osobou.

Upozorňujeme, že dokumenty a ostatné informácie uvedené na tejto stránke nemusia byť zhodné s ich oficiálne schváleným znením. Za autentické sa považujú len právne nástroje ESRB zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a iné dokumenty a údaje ESRB.

Hoci sa ECB snaží minimalizovať následky spôsobené technickými poruchami, nemôže zaručiť, že takéto poruchy nespôsobia výpadok alebo obmedzenie tejto služby. ESRB ani ECB nenesú žiadnu zodpovednosť v súvislosti s prípadnými problémami spôsobenými používaním tejto stránky alebo externých stránok, na ktoré odkazuje.

Účelom tohto vyhlásenia o vylúčení zodpovednosti nie je obmedziť zodpovednosť ESRB a ECB v prípade porušenia požiadaviek príslušných vnútroštátnych právnych predpisov, ani vylúčiť ich zodpovednosť v záležitostiach, v prípade ktorých ju podľa týchto predpisov nemožno vylúčiť.

Otvorenie akejkoľvek časti tejto internetovej stránky sa považuje za súhlas s uvedenými podmienkami.

Autorské práva

Autorské práva © k celému obsahu tejto internetovej stránky: Európsky výbor pre systémové riziká, c/o Európska centrálna banka, Frankfurt nad Mohanom, Nemecko.

Okrem výnimky uvedenej nižšie sa informácie získané priamo z internetovej stránky ESRB môžu voľne používať za nasledujúcich podmienok:

  1. pri distribúcii alebo reprodukcii je potrebné zachovať vernosť materiálov a ako zdroj musí byť uvedený ESRB,
  2. ak sú informácie súčasťou dokumentov určených na predaj (bez ohľadu na médium), fyzická alebo právnická osoba zverejňujúca tieto informácie musí kupujúcich informovať, a to ešte pred zaplatením predplatného či iného poplatku, ako aj pri každom prístupe kupujúceho k informáciám prevzatým z internetovej stránky ESRB, že je možné ich získať aj bezplatne na internetovej stránke ESRB,
  3. ak používateľ informácie upraví (napr. pri sezónnom očisťovaní štatistických údajov alebo výpočte mier rastu), táto skutočnosť musí byť výslovne uvedená,
  4. pri uvádzaní odkazov na stránku ESRB z komerčných internetových stránok alebo na reklamné účely musí byť stránka ESRB jediným prvkom v okne prehliadača (tzn. nesmie byť zobrazená v rámčeku ako súčasť inej internetovej stránky).

Ako výnimka z uvedených podmienok, každá reprodukcia, publikácia alebo nové vydanie celých alebo časti dokumentov, ktoré nesú meno autora (autorov) formou osobitnej tlačenej alebo elektronickej publikácie sú povolené len s výslovným predchádzajúcim písomným súhlasom ESRB alebo autora (autorov).

Používanie názvu a log

ESRB a ECB zdôrazňujú, že nezodpovedajú za prípady zneužitia názvu, loga alebo adresy ESRB na zavádzanie verejnosti. Ak sa stretnete s pochybnými dokumentmi, ktoré odkazujú na ESRB alebo od neho údajne pochádzajú, okamžite to oznámte miestnemu orgánu činnému v trestnom konaní, prípadne sa obráťte na príslušný vnútroštátny orgán, ktorý je členom ESRB.