Menu

Παραίτηση από ευθύνη και πνευματική ιδιοκτησία

Παραίτηση από ευθύνη

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) διατηρεί τον παρόντα δικτυακό τόπο για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ). Στόχος του ΕΣΣΚ μέσω του δικτυακού τόπου του είναι να ενισχύει την πληροφόρηση του κοινού σχετικά με τις δραστηριότητές του. Στόχος μας είναι να παρέχουμε διαρκώς ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες. Πάντως, το ΕΣΣΚ και η ΕΚΤ δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη όσον αφορά το υλικό που καθίσταται διαθέσιμο στον παρόντα δικτυακό τόπο.

Το εν λόγω υλικό:

  • συνίσταται σε πληροφορίες γενικής φύσης και δεν νοείται ως υλικό που αφορά την ειδικότερη κατάσταση στην οποία τελούν συγκεκριμένα φυσικά πρόσωπα ή οντότητες,
  • ενίοτε συνδέεται με δικτυακούς τόπους τρίτων, τη λειτουργία των οποίων ουδόλως ελέγχουν το ΕΣΣΚ και η ΕΚΤ και ως προς τους οποίους το ΕΣΣΚ και η ΕΚΤ δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη,
  • δεν αποτελεί γνωμοδότηση εμπειρογνώμονα ή νομική γνωμοδότηση.

Παρά το γεγονός ότι οι πληροφορίες που δημοσιεύονται στον παρόντα δικτυακό τόπο βασίζονται σε πηγές τις οποίες το ΕΣΣΚ και η ΕΚΤ θεωρούν αξιόπιστες, το ΕΣΣΚ και η ΕΚΤ δεν αποδέχονται καμία ευθύνη για τυχόν ζημίες που προκαλούνται σε σχέση με οποιαδήποτε απόφαση, πράξη ή αδράνεια τρίτων βασιζόμενων στις εν λόγω δημοσιευμένες πληροφορίες. Ειδικότερα, το ΕΣΣΚ και η ΕΚΤ δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια οικονομικής φύσης ή έμμεση ή παρεπόμενη απώλεια ή ζημία, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της εμπορικής ζημίας και των διαφυγόντων κερδών, που επέρχεται ως άμεση ή έμμεση συνέπεια ή σχετίζεται με τη δημοσίευση από το ΕΣΣΚ πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένης της συχνότητας δημοσίευσής τους, ή με τη χρήση των πληροφοριών από οποιοδήποτε πρόσωπο.

Επισημαίνεται ότι δεν παρέχεται καμία εγγύηση ότι τα έγγραφα ή λοιπές πληροφορίες που διατίθενται στον παρόντα δικτυακό τόπο αναπαράγουν με ακρίβεια κείμενα που έχουν εκδοθεί επίσημα. Αυθεντικά θεωρούνται μόνο τα νομικά κείμενα του ΕΣΣΚ, όπως δημοσιεύονται στην έντυπη Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τα λοιπά μέσα τεκμηρίωσης ή/και στοιχεία του ΕΣΣΚ όπως δημοσιεύονται από το ΕΣΣΚ.

Στόχος μας είναι να ελαχιστοποιήσουμε τις δυσλειτουργίες που οφείλονται σε τεχνικά προβλήματα. Πάντως, η ΕΚΤ δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι η λειτουργία του δικτυακού της τόπου δεν θα διακοπεί ή επηρεαστεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο από τέτοια προβλήματα. Το ΕΣΣΚ και η ΕΚΤ δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη σχετικά με προβλήματα που ενδεχομένως προκύπτουν από τη χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου ή συνδεόμενων με αυτόν δικτυακών τόπων τρίτων.

Σκοπός της παρούσας παραίτησης από ευθύνη δεν είναι να περιορίσει την ευθύνη του ΕΣΣΚ και της ΕΚΤ, κατά παράβαση των όρων που τυχόν προβλέπει η κατά περίπτωση ισχύουσα εθνική νομοθεσία, ούτε να αποκλείσει την ευθύνη του ΕΣΣΚ και της ΕΚΤ σε θέματα για τα οποία δεν επιτρέπεται ο αποκλεισμός της ευθύνης από τη συγκεκριμένη νομοθεσία.

Με την πρόσβασή σας σε οποιοδήποτε τμήμα του παρόντος δικτυακού τόπου θα θεωρείται ότι αποδέχεστε τα παραπάνω.

Πνευματική ιδιοκτησία

Πνευματική ιδιοκτησία για το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου: European Systemic Risk Board, c/o European Central Bank, Frankfurt am Main, Germany.

Οι χρήστες του δικτυακού τόπου του ΕΣΣΚ μπορούν να χρησιμοποιούν ελεύθερα τις πληροφορίες που αντλούν απευθείας από αυτόν υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις και με την επιφύλαξη της εξαίρεσης που προβλέπεται στη συνέχεια:

  1. Όταν οι πληροφορίες αυτές διατίθενται περαιτέρω ή αναπαράγονται, πρέπει να παρουσιάζονται πιστά και να αναφέρεται το ΕΣΣΚ ως πηγή προέλευσής τους.
  2. Εφόσον οι πληροφορίες ενσωματώνονται σε έγγραφα που διατίθενται προς πώληση (ανεξαρτήτως του χρησιμοποιούμενου μέσου), το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που τις εκδίδει ή τις δημοσιεύει οφείλει να ενημερώνει τους αγοραστές ως προς τη δυνατότητα δωρεάν πρόσβασης σε αυτές μέσω του δικτυακού τόπου του ΕΣΣΚ, πριν αυτοί καταβάλουν οποιοδήποτε ποσό συνδρομής ή αντίτιμο και κάθε φορά που αποκτούν πρόσβαση στις πληροφορίες που προέρχονται από τον δικτυακό τόπο του ΕΣΣΚ.
  3. Οποιαδήποτε τροποποίηση των πληροφοριών από τους χρήστες πρέπει να αναφέρεται ρητά (π.χ. στο πλαίσιο εποχικής διόρθωσης στατιστικών στοιχείων, υπολογισμού των ρυθμών μεταβολής).
  4. Όταν πραγματοποιείται σύνδεση με τον δικτυακό τόπο του ΕΣΣΚ μέσω δικτυακών τόπων επιχειρήσεων ή για διαφημιστικούς σκοπούς, ο δικτυακός τόπος της ΕΣΣΚ πρέπει να αποτελεί το μοναδικό στοιχείο που εμφανίζεται στο παράθυρο του προγράμματος περιήγησης (δεν πρέπει να εμφανίζεται εντός του παραθύρου άλλου δικτυακού τόπου).

Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μερική ή ολική αναπαραγωγή, δημοσίευση ή ανατύπωση κειμένων που φέρουν το όνομα του συγγραφέα, υπό μορφή διαφορετικής έκδοσης, είτε έντυπης ή ηλεκτρονικής, κατόπιν ρητής γραπτής άδειας του ΕΣΣΚ ή του συγγραφέα.

Χρήση ονομασίας και λογότυπων

Το ΕΣΣΚ και η ΕΚΤ επισημαίνουν ότι δεν φέρουν καμία ευθύνη σε περίπτωση χρήσης της ονομασίας, των λογότυπων ή της διεύθυνσής του ΕΣΣΚ για σκοπούς εξαπάτησης του κοινού. Σε περίπτωση που κάποιος πολίτης αντιληφθεί την ύπαρξη αμφιβόλου προελεύσεως εγγράφων τα οποία αναφέρονται στον ΕΣΣΚ ή παρουσιάζονται ως προερχόμενα από αυτήν, ή σε περίπτωση που περιέλθουν στην κατοχή του τέτοια έγγραφα, θα πρέπει να ενημερώσει αμέσως την τοπική αρχή επιβολής του νόμου ή να συμβουλευθεί τα αρμόδια εθνικά μέλη του ΕΣΣΚ.