Menu

Отказ от отговорност и авторски права

Отказ от отговорност

Европейската централна банка (ЕЦБ) поддържа този уебсайт за Европейския съвет за системен риск (ЕССР). Чрез уебсайта си ЕССР цели да подобри достъпа на обществеността до информация за неговите дейности. Целта ни е да поддържаме тази информация навременна и точна. Все пак ЕССР и ЕЦБ не поемат никакви задължения или отговорност по отношение на съдържанието на този уебсайт.

Това съдържание:

  • представлява информация от общ характер и не се отнася до специфичното положение на конкретно физическо или юридическо лице
  • е понякога свързано с външни уебсайтове, върху които ЕССР и ЕЦБ нямат контрол и за които те не носят отговорност
  • не представлява професионален или правен съвет

Въпреки че информацията, публикувана на този уебсайт, се основава на източници, които ЕССР и ЕЦБ считат за надеждни, те не поемат задължения или отговорност за загуби, претърпени във връзка с решение, действие или бездействие на което и да е лице въз основа на такава публикация. По-специално, ЕССР и ЕЦБ не поемат задължение или отговорност за икономически загуби, както и за непреки или последващи загуби или вреди, включващи без ограничение пропуснати ползи и печалби, като пряка или непряка последица на, или във връзка със, публикуваната от ЕССР информация, включително честотата на тези публикации или използването на информацията от което и да е лице.

Молим да имате предвид, че не е възможно да се гарантира, че документите и друга информация, които се намират на този уебсайт, възпроизвеждат точно официално приетите текстове. За автентични се считат единствено правните инструменти на ЕССР, които са публикувани в Официален вестник на Европейския съюз, и други документи и/или данни на ЕССР, публикувани от ЕССР.

Нашата цел е да сведем до минимум смущенията, причинени от технически грешки. ЕЦБ обаче не може да гарантира, че услугите ѝ няма да бъдат прекъсвани или засегнати по друг начин от подобни проблеми. ЕССР и ЕЦБ не носят отговорност за проблеми, възникнали в резултат от използването на този уебсайт или на свързани с него външни уебсайтове.

Настоящата декларация за отказ от отговорност няма за цел да ограничи отговорността на ЕССР и на ЕЦБ в разрез с установените в приложимото национално право изисквания или да ги освободи от отговорност по въпроси, по които, съгласно националното право, те не могат да бъдат освободени.

Счита се, че ако сте отворили която и да е част на този уебсайт, Вие сте приели горните условия.

Авторски права

Авторски права © върху цялото съдържание на този уебсайт: Европейски съвет за системен риск чрез Европейската централна банка, Франкфурт на Майн, Германия.

Като се съобразяват с посоченото по-долу изключение, потребителите на уебсайта на ЕССР могат свободно да използват получената пряко от него информация, като спазват следните условия:

  1. Когато тази информация се разпространява или възпроизвежда, тя трябва да се цитира точно и ЕССР да се посочва като източник.
  2. Ако информацията е включена в документи, които се продават (независимо в каква форма), физическото или юридическото лице, което публикува информацията, трябва да уведоми купувачите, преди те да са заплатили абонамента или таксата, както и всеки път, когато осъществяват достъп до информацията, взета от уебсайта на ЕССР, че тази информация може да бъде получена безплатно на този уебсайт.
  3. Ако информацията е променена от потребителя (например чрез сезонно изглаждане на статистически данни или изчисление на темповете на растеж), това трябва да бъде изрично посочено.
  4. Когато свързването с уебсайта на ЕССР се осъществява от търговски уебсайтове или с промоционална цел, той трябва да бъде зареден на целия прозорец на браузъра (т.е. не трябва да се появява в рамките на друг уебсайт).

Като изключение от горепосочените правила, всякакво възпроизвеждане, публикуване или отпечатване на цели документи или части от тях, когато те носят имената на авторите, под формата на различна публикация, независимо дали тя е в печатна или електронна форма, е позволено само с изричното предварително писмено разрешение на ЕССР или на авторите.

Използване на името и логата

ЕССР и ЕЦБ желаят да изтъкнат, че от тях не може да бъде търсена отговорност, ако се злоупотреби с името, логото или адреса на ЕССР в схеми, с които се цели да бъде измамена обществеността. Ако гражданин види или получи съмнителна документация, която се отнася до ЕССР, или за която се твърди, че произлиза от ЕССР, той следва незабавно да уведоми местните правоприлагащи органи или да потърси съвет от съответните национални членове на ЕССР.