Menu

Atsakomybės apribojimas ir autorių teisės

Atsakomybės apribojimas

Šią Europos sisteminės rizikos valdybos (ESRV) svetainę prižiūri Europos Centrinis Bankas (ECB). ESRV svetainės paskirtis – suteikti visuomenei daugiau galimybių gauti informacijos apie ESRV veiklą. Siekiame, kad ši informacija būtų tiksli ir pateikiama laiku. Vis dėlto ESRV ir ECB neprisiima jokios atsakomybės už šioje interneto svetainėje skelbiamą informaciją.

Ši informacija:

  • yra bendro pobūdžio ir nepritaikyta konkretaus fizinio ar juridinio asmens konkrečioms aplinkybėms;
  • kartais yra susieta su išorės interneto svetainėmis, kurių ESRV ir ECB nekontroliuoja ir už kurias ESRV ir ECB neatsako;
  • nelaikytina specialisto ar teisininko konsultacija.

Šioje interneto svetainėje skelbiama informacija pagrįsta šaltiniais, kuriuos ESRV ir ECB laiko patikimais, tačiau nei ESRV, nei ECB neprisiima jokios atsakomybės už nuostolius, patirtus dėl kitos šalies priimtų sprendimų ar veiksmų, kurių ji ėmėsi ar nesiėmė pasikliaudama šia skelbiama informacija. Konkrečiau, ESRV ir ECB neprisiima jokios atsakomybės už ekonominius nuostolius, taip pat už netiesioginius ar šalutinius nuostolius arba žalą, įskaitant (bet jais neapsiribojant) verslo nuostolius ir negautą pelną, tiesiogiai ar netiesiogiai patirtus dėl ESRV paskelbtos informacijos, taip pat ir dėl informacijos skelbimo periodiškumo, arba dėl to, kad kiti asmenys ją panaudojo, arba su tuo susijusius.

Atkreipkite dėmesį į tai, kad nėra jokios garantijos, jog dokumentai arba kita šioje interneto svetainėje skelbiama informacija tiksliai atitinka oficialiai priimtą tekstą. Autentiškais laikomi tik Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbti ESRV teisiniai dokumentai ir kiti paskelbti ESRV dokumentai ir (arba) duomenys.

Siekiame, kad sutrikimų dėl techninių klaidų būtų kuo mažiau. Tačiau ECB negali užtikrinti, kad dėl tokių problemų jo paslauga nebus nutraukta arba kitaip paveikta. ESRV ir ECB neatsako už jokias problemas, kylančias naudojantis šia arba bet kuriomis kitomis susietomis išorės interneto svetainėmis.

Šiuo atsakomybės apribojimu nesiekiama apriboti ESRV ir ECB atsakomybės, pažeidžiant taikomus nacionalinės teisės reikalavimus, ar panaikinti jų atsakomybę tais atvejais, kai atsakomybės panaikinimas negalimas pagal tokią teisę.

Jei apsilankote bet kurioje šios interneto svetainės dalyje, laikoma, kad sutinkate su pirmiau išdėstytais teiginiais.

Autorių teisės

Autorių teisės © į visą šioje interneto svetainėje pateiktą informaciją priklauso: Europos sisteminės rizikos valdybai per Europos Centrinį Banką, įsikūrusį Frankfurte prie Maino, Vokietijoje.

Išskyrus toliau nurodytą išimtį, ESRV interneto svetainės lankytojai gali laisvai naudotis joje gauta informacija, jei laikosi šių sąlygų:

  1. Jei ši informacija yra platinama ar atgaminama, ji turi būti tiksli, o ESRV turi būti nurodytas kaip šaltinis.
  2. Jei ši informacija įtraukiama į bet kokiu būdu parduodamus dokumentus, informaciją skelbiantis fizinis ar juridinis asmuo privalo pranešti pirkėjams, prieš jiems sumokant prenumeratos ar tam tikrą mokestį ir kiekvieną kartą, kai jie naudojasi iš ESRV interneto svetainės paimta informacija, kad šią informaciją galima gauti ESRV interneto svetainėje nemokamai.
  3. Jei vartotojas informaciją pakeičia (pvz., jei dėl sezoniškumo pakoreguojami statistiniai duomenys arba apskaičiuojami augimo tempai), tai turi būti aiškiai nurodyta.
  4. Kai pateikiama sąsaja į ESRV interneto svetainę iš komercinių puslapių ar reklamos tikslais, prisijungus prie ESRV interneto svetainės ji turi užimti visą naršyklės langą (t. y. ji negali būti kitos interneto svetainės lange).

Šių taisyklių išimtis – atgaminti, skelbti ar perspausdinti dokumentus, visus ar tik jų dalį, kuriuose nurodyti autorių vardai ir pavardės, kaip kitą leidinį (spausdintą ar elektroninį) leidžiama tiktai iš anksto gavus aiškų rašytinį ESRV arba autoriaus (-ių) sutikimą.

Pavadinimo ir logotipų naudojimas

ESRV ir ECB nori atkreipti dėmesį į tai, kad jie nėra atsakingi, jei ESRV pavadinimu, logotipais arba adresu piktnaudžiaujama veikloje, kuria siekiama apgauti visuomenę. Pamatę arba gavę abejotinos kilmės dokumentą, kuriame minima ESRV arba kuris tariamai yra iš ESRV, asmenys turėtų nedelsdami apie tai pranešti savo šalies teisėsaugos institucijoms arba kreiptis į atitinkamas nacionalines institucijas, kurios yra ESRV narės.