Menu

Saistību atruna un autortiesības

Saistību atruna

Eiropas Centrālā banka (ECB) uztur šo Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas (ESRK) interneta vietni. ESRK, izmantojot savu interneta vietni, vēlas uzlabot sabiedrības piekļuvi informācijai par savām aktivitātēm. Mūsu mērķis ir nodrošināt informācijas savlaicīgumu un precizitāti. Tomēr ESRK un ECB neuzņemas atbildību vai saistības attiecībā uz interneta vietnē publicētajiem materiāliem.

Šie materiāli:

  • ir vispārēja informācija un nav attiecināmi uz kādas noteiktas privātpersonas vai organizācijas darbības konkrētajiem apstākļiem;
  • dažkārt ietver saites uz ārējām interneta vietnēm, kuru saturu ESRK un ECB nevar kontrolēt un par kurām tās neuzņemas nekādu atbildību;
  • nav uzskatāmi par profesionāliem vai juridiskiem ieteikumiem.

Lai gan šajā interneta vietnē publicētā informācija iegūta no avotiem, kurus ESRK un ECB uzskata par uzticamiem, ESRK un ECB neuzņemas nekādu atbildību vai saistības par zaudējumiem, kas radušies saistībā ar kādas puses lēmumiem, darbību vai bezdarbību, pamatojoties uz šādu publikāciju. ESRK un ECB īpaši neuzņemas nekādu atbildību vai saistības par jebkādiem ekonomiskiem zaudējumiem un jebkādiem tiešiem vai netiešiem zaudējumiem vai kaitējumu, t.sk., bez ierobežojumiem, par zaudētiem darījumiem vai peļņu, kas ir tiešā vai netiešā saistībā ar ESRK publicēto informāciju, t.sk. ar šādas informācijas publicēšanas biežumu vai ar informācijas izmantošanu, ko veic jebkura persona.

Lūdzam ņemt vērā, ka netiek garantēta šajā interneta vietnē publicēto dokumentu vai cita veida informācijas precīza atbilstība oficiāli apstiprinātajiem tekstiem. Par autentiskiem uzskatāmi tikai ESRK juridiskie dokumenti, kas publicēti "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī", un cita veida ESRK dokumentācija/dati.

Mūsu mērķis ir līdz minimumam samazināt tehnisku kļūdu izraisītus darbības traucējumus. Tomēr ECB nevar garantēt, ka tās pakalpojumi netiks pārtraukti vai tos citā veidā negatīvi neietekmēs šādas problēmas. ESRK un ECB neuzņemas atbildību par problēmām, kas radušās saistībā ar šīs interneta vietnes vai jebkuras tai piesaistītas ārējās interneta vietnes lietošanu.

Šīs saistību atrunas mērķis nav ierobežot ESRK un ECB atbildību gadījumā, ja tiek pārkāpti jebkāda veida spēkā esoši valsts tiesību aktu noteikumi, vai atbrīvot tās no atbildības jomās, kurās saskaņā ar šiem tiesību aktiem nav pieļaujama atbrīvošana no atbildības.

Tiek uzskatīts, ka, atverot jebkuru šīs interneta vietnes sadaļu, Jūs esat piekrituši minētajiem nosacījumiem.

Autortiesības

Autortiesības © uz visu šīs interneta vietnes saturu: Eiropas Sistēmisko risku kolēģija, Eiropas Centrālā banka, Frankfurte pie Mainas, Vācija.

ESRK interneta vietnes lietotāji drīkst brīvi izmantot tieši no šīs vietnes iegūto informāciju, ievērojot šādus nosacījumus un tālāk minēto izņēmumu.

  1. Ja šī informācija tiek izplatīta vai atveidota, tai jābūt precīzai un jābūt iekļautai atsaucei uz ESRK kā informācijas avotu.
  2. Gadījumos, kad informācija tiek iekļauta pārdošanai paredzētos dokumentos (neatkarīgi no publicēšanas veida), to publicējusī fiziskā vai juridiskā persona informē pircējus, ka šo informāciju var iegūt ESRK interneta vietnē bez maksas. Šī informācija pircējiem jāsniedz gan pirms samaksas par abonēšanu vai pakalpojuma izmantošanu veikšanas, gan katru reizi, kad tie piekļūst informācijai, kas ņemta no šīs interneta vietnes.
  3. Ja lietotājs pārveido informāciju (piemēram, veicot statistikas datu sezonālo izlīdzināšanu, pieauguma tempa aprēķinu), tas skaidri jānorāda.
  4. Ja saite uz ESRK interneta vietni tiek norādīta kāda uzņēmuma interneta vietnē vai reklāmas nolūkos, ESRK interneta vietnei jāparādās kā pārlūkprogrammas loga vienīgajam elementam (t.i., tā nedrīkst parādīties citas interneta vietnes ietvarā).

Uz minēto attiecas izņēmums. Ja dokumentiem norādīts autors vai autori, tos atļauts pilnībā vai daļēji reproducēt, publicēt vai atkārtoti izdot kā atsevišķu publikāciju drukātā vai elektroniskā veidā tikai tad, ja saņemta nepārprotama ESRK vai autora (autoru) rakstiska atļauja.

Nosaukumu un logotipu izmantošana

ESRK un ECB vēlas norādīt, ka neuzņemas nekādu atbildību par ESRK nosaukuma, logotipa vai adreses ļaunprātīgu izmantošanu shēmās, kuru mērķis ir krāpt sabiedrību. Ja kāds sabiedrības loceklis pamana vai saņem apšaubāmu dokumentāciju, kas ietver atsauci uz ESRK vai ko sagatavojusi ESRK, par to nekavējoties jāziņo vietējām tiesībsargājošām iestādēm vai jākonsultējas ar attiecīgajiem valsts ESRK pārstāvjiem.