Menu

Izjava o omejitvi odgovornosti in avtorske pravice

Izjava o omejitvi odgovornosti

Evropska centralna banka (ECB) to spletno mesto vzdržuje v imenu Evropskega odbora za sistemska tveganja (ESRB). Odbor želi s pomočjo spletnega mesta olajšati dostop javnosti do informacij, ki se nanašajo na njegove dejavnosti. ESRB in ECB si prizadevata, da bi bile te informacije ažurne in točne. Kljub temu ne prevzemata nikakršne odgovornosti ali obveznosti v zvezi z gradivi, ki so objavljena na tem spletnem mestu.

Objavljena gradiva:

  • so informacije splošne narave in ne obravnavajo posebnih okoliščin konkretnih posameznikov ali subjektov;
  • včasih vsebujejo povezave na zunanje spletne strani, nad katerimi ESRB in ECB nimata nadzora in zato zanje ne prevzemata nikakršne odgovornosti;
  • ne predstavljajo strokovnega ali pravnega mnenja.

Čeprav informacije, ki so objavljene na tem spletnem mestu, temeljijo na virih, za katere ESRB in ECB menita, da so zanesljivi, ESRB in ECB ne prevzemata nikakršne odgovornosti ali obveznosti za morebitno izgubo, ki bi jo katerakoli stranka utrpela zaradi odločanja, ukrepanja ali neukrepanja na osnovi teh objav. ESRB in ECB zlasti ne prevzemata nikakršne odgovornosti za morebitno gospodarsko izgubo oziroma posredno ali posledično izgubo ali škodo, vključno z izgubo posla in izgubo dobička, ki bi bila neposredna, posredna ali tesno povezana posledica informacij, ki jih objavi ESRB, vključno s pogostostjo takšnih informacij ali njihovo uporabo s strani katerekoli osebe.

Opozarjamo, da ne jamčimo, da so dokumenti ali druge informacije, ki so objavljeni na tem spletnem mestu, popolnoma enaki uradno sprejetim besedilom. Za verodostojne se štejejo le pravni instrumenti ESRB, kot so objavljeni v Uradnem listu Evropske unije, ter druga dokumentacija ESRB oziroma podatki, kot jih objavi ESRB.

ECB si prizadeva omejiti motnje zaradi tehničnih napak. Kljub temu ne more jamčiti, da tovrstne težave ne bodo prekinjale ali kako drugače motile njenih storitev. ESRB in ECB ne prevzemata nikakršne odgovornosti za težave, do katerih pride zaradi uporabe tega spletnega mesta ali katerekoli povezane zunanje spletne strani.

Namen te izjave o omejitvi odgovornosti ni omejiti odgovornosti ESRB in ECB v nasprotju z zahtevami, ki so določene v veljavni nacionalni zakonodaji, ali izključiti njuno odgovornost za zadeve, ki jih po takšni zakonodaji ni možno izključiti.

Z dostopom do katerekoli rubrike na tem spletnem mestu uporabniki potrjujejo, da sprejemajo zgornja določila.

Avtorske pravice

Avtorske pravice © za celotno vsebino te spletne strani ima: Evropski odbor za sistemska tveganja, c/o Evropska centralna banka, Frankfurt na Majni, Nemčija.

Ob upoštevanju izjeme, ki je opredeljena spodaj, smejo uporabniki neomejeno uporabljati informacije, ki so jih pridobili neposredno s spletnega mesta ESRB, ob upoštevanju naslednjih pogojev:

  1. distribucija ali reprodukcija informacij mora biti točna, pri čemer mora biti kot vir naveden ESRB;
  2. če so informacije vključene v plačljive dokumente (ne glede na vrsto nosilca), mora fizična ali pravna oseba, ki informacije objavlja, kupce pred plačilom naročnine ali nadomestila vsakič, ko dostopajo do informacij, pridobljenih s spletne strani ESRB, obvestiti, da so te informacije brezplačno na voljo na spletni strani ESRB;
  3. če uporabnik te informacije preoblikuje (npr. z desezoniranjem statističnih podatkov ali izračunom stopenj rasti), mora to izrecno navesti;
  4. če je na spletno stran ESRB vzpostavljena povezava s komercialnih strani ali v trženjske namene, mora biti spletna stran ESRB edina v oknu brskalnika (tj. ne sme biti prikazana znotraj okvira druge spletne strani).

Kot izjema od zgoraj navedenega so reprodukcija, objava ali ponoven natis dokumentov, na katerih je navedeno ime avtorja, bodisi v celoti ali po delih v okviru druge elektronske ali tiskane publikacije dovoljeni samo z izrecnim predhodnim pisnim dovoljenjem ESRB ali avtorja.

Uporaba imena in logotipov

ESRB in ECB poudarjata, da ne moreta prevzeti odgovornosti za primere, ko se ime, logotip ali naslov ESRB zlorabijo v dejanjih, katerih namen je goljufati javnost. Vsakogar, ki opazi ali prejme dvomljivo dokumentacijo, ki se nanaša na ESRB ali domnevno izvira iz ESRB, prosimo, da o tem nemudoma obvesti policijo ali se za nadaljnja navodila obrne na člane ESRB v svoji državi.