Menu

Disclaimer en auteursrecht

Disclaimer

De Europese Centrale Bank (ECB) onderhoudt deze website voor het Europees Comité voor Systeemrisico's (European Systemic Risk Board – ESRB). Het ESRB wil met deze website de toegang van het publiek tot informatie over zijn activiteiten verbeteren. Het is onze bedoeling dat deze informatie up-to-date en juist is. Het ESRB en de ECB aanvaarden echter geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor het op deze website geplaatste materiaal.

Dit materiaal:

  • betreft informatie van algemene aard en is niet op de specifieke omstandigheden van enige persoon of entiteit gericht;
  • bevat soms links naar externe websites waarover het ESRB en de ECB geen zeggenschap hebben en waarvoor het ESRB en de ECB geen verantwoordelijkheid aanvaarden;
  • vormt geen professioneel of juridisch advies.

Hoewel de op deze website gepubliceerde informatie gebaseerd is op bronnen die het ESRB en de ECB betrouwbaar achten, aanvaarden het ESRB en de ECB geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor schade die wordt geleden in verband met genomen besluiten dan wel het handelen of niet-handelen door partijen die zich daarbij op een dergelijke publicatie verlaten. In het bijzonder aanvaarden het ESRB en de ECB geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor economische, indirecte of gevolgschade, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, gederfde omzet en/of winst, als direct of indirect gevolg van, of in verband met, de publicatie door het ESRB van de informatie, met inbegrip van de frequentie van een dergelijke publicatie of het gebruik van de informatie, door enig persoon.

Er wordt op gewezen dat niet kan worden gegarandeerd dat documenten of andere informatie op deze website een exacte weergave vormen van officieel vastgestelde teksten. Uitsluitend juridische instrumenten van het ESRB zoals die zijn gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en andere ESRB-documentatie en/of -gegevens zoals die door het ESRB zijn gepubliceerd, worden authentiek geacht.

Wij streven ernaar storingen door technische fouten tot een minimum te beperken. De ECB kan echter niet garanderen dat deze dienst geen storingen zal kennen of niet anderszins door dergelijke problemen kan worden getroffen. Het ESRB en de ECB aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor problemen die zich voordoen ten gevolge van het gebruik van deze website of van gelinkte externe websites.

Met deze disclaimer wordt niet beoogd de aansprakelijkheid van het ESRB en de ECB te beperken in strijd met de in de toepasselijke nationale wetgeving vastgelegde vereisten, noch hun aansprakelijkheid voor hetgeen uit hoofde van dergelijke wetgeving niet mag worden uitgesloten.

Indien u enig onderdeel van deze website bezoekt, wordt u geacht met het bovenstaande te hebben ingestemd.

Auteursrecht

Het auteursrecht © voor de gehele inhoud van deze website: Europees Comité voor Systeemrisico’s, p/a Europese Centrale Bank, Frankfurt am Main, Duitsland.

Op de hieronder vermelde uitzondering na, kunnen gebruikers van de website van het ESRB vrijelijk gebruik maken van de direct van deze website verkregen informatie, onder de volgende voorwaarden:

  1. Wanneer deze informatie wordt verspreid of gereproduceerd, dient dit nauwkeurig te geschieden en dient daarbij het ESRB als bron te worden vermeld.
  2. Wanneer de informatie wordt opgenomen in documenten die worden verkocht (ongeacht het medium), dient de natuurlijke of rechtspersoon die de informatie publiceert de kopers ervan, zowel voordat deze enige abonnementsgelden of vergoeding betalen als elke keer dat deze toegang krijgen tot de van de website van het ESRB verkregen informatie, te informeren dat de informatie kosteloos kan worden verkregen via de website van het ESRB.
  3. Indien de informatie door de gebruiker wordt veranderd (bijvoorbeeld door seizoenaanpassingen van statistische gegevens of berekening van groeicijfers), dan dient dit expliciet te worden vermeld.
  4. Wanneer naar de website van het ESRB wordt gelinkt vanaf zakelijke websites of voor promotiedoeleinden, dient de website van het ESRB het enige element te zijn op het scherm van de browser (d.w.z. dat deze website niet mag verschijnen binnen het scherm van een andere website).

Als een uitzondering op het hierbovenstaande is de gehele of gedeeltelijke reproductie, publicatie of herdruk van documenten die de naam van de auteur(s) vermelden in de vorm van een andere publicatie (gedrukt of elektronisch geproduceerd) uitsluitend toegestaan met de expliciete voorafgaande schriftelijke toestemming van het ESRB of de desbetreffende auteur(s).

Gebruik van naam en logo's

Het ESRB en de ECB wijzen er hier op dat zij niet verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor misbruik van de naam, logo of adres van het ESRB in projecten die erop uit zijn het publiek te bedriegen. Indien men verdachte documentatie ziet of ontvangt die verwijst naar, of zogenaamd afkomstig is van, het ESRB, dient men dit onmiddellijk te melden aan de plaatselijke wethandhavingsautoriteit of advies te vragen bij de relevante nationale leden van het ESRB.