Menu

Vyloučení odpovědnosti a autorská práva

Prohlášení o vyloučení odpovědnosti

Evropská centrální banka (ECB) provozuje tyto internetové stránky pro Evropskou radu pro systémová rizika (ESRB). Záměrem ESRB je prostřednictvím těchto stránek zvýšit přístup veřejnosti k informacím o její činnosti. Naším cílem je udržovat tyto informace aktuální a přesné. ESRB a ECB však nenesou jakoukoli odpovědnost související s materiálem na těchto stránkách.

Tento materiál:

  • obsahuje informace obecné povahy a nemá za cíl zabývat se specifickými okolnostmi žádného konkrétního jednotlivce či subjektu,
  • je v některých případech propojen s vnějšími internetovými stránkami, nad nimiž nemají ESRB a ECB žádnou kontrolu a za něž ESRB a ECB nenesou žádnou zodpovědnost a
  • nepředstavuje odborné či právní poradenství.

I když informace na těchto internetových stránkách jsou založeny na zdrojích, které ESRB a ECB považují za spolehlivé, ESRB a ECB nenesou žádnou odpovědnost za ztráty způsobené v souvislosti s jakýmkoli rozhodnutím, činností či nečinností jakékoli strany používající takovou publikaci. Zejména nenesou ESRB a ECB žádnou odpovědnost za hospodářskou ztrátu či jakoukoli nepřímou nebo následnou ztrátu nebo škody, včetně mimo jiné ztráty obchodních příležitostí nebo zisků, jako přímý či nepřímý důsledek zveřejnění informací ze strany ESRB, včetně četnosti takového zveřejňování nebo použití těchto informací jakoukoli osobou, nebo v souvislosti s výše uvedeným.

Je třeba upozornit, že není poskytována záruka, že dokumenty či jiné informace dostupné na těchto internetových stránkách přesně reprodukují přijaté texty. Za závazné se považují pouze právní nástroje ESRB, jak byly zveřejněny v Úředním věstníku Evropské unie, a další dokumenty nebo údaje zveřejněné ze strany ESRB.

Naším cílem je minimalizovat poruchy způsobené technickými chybami. ECB však nemůže zaručit, že její služby nebudou přerušeny či takovými problémy jinak ovlivněny. V souvislosti s jakýmikoli problémy, které vznikly následkem používání těchto internetových stránek nebo jakýchkoli s nimi propojených externích stránek nenesou ESRB a ECB žádnou odpovědnost.

Toto prohlášení o vyloučení odpovědnosti není uváděno se záměrem omezit odpovědnost ESRB a ECB v rozporu s platnými vnitrostátními právními předpisy či zrušit jejich odpovědnost za záležitosti, za které ji podle takových předpisů zrušit nelze.

Pokud vstoupíte na jakoukoli část těchto internetových stránek, bude se mít za to, že jste výše uvedené přijali.

Copyright

Copyright © týkající se celého obsahu těchto internetových stránek: Evropská rada pro systémová rizika, c/o Evropská centrální banka, Frankfurt nad Mohanem, Německo.

Až na níže uvedenou výjimku mohou uživatelé internetových stránek ESRB volně používat informace z nich přímo získané za dodržení následujících podmínek:

  1. Pokud jsou takové informace distribuovány nebo reprodukovány, musí se tak stát přesně a ESRB musí být citován jako zdroj.
  2. Pokud jsou informace součástí dokumentů určených k prodeji (nezávisle na médiu), fyzická nebo právnická osoba, která tyto informace publikuje, musí kupující informovat, jak před tím, než zaplatí jakékoli předplatné či poplatek, tak pokaždé, kdy přistupují k informacím původně z internetových stránek ESRB, že tyto informace lze získat bezplatně na internetových stránkách ESRB.
  3. Pokud uživatel informace změní (např. očištěním statistických údajů o sezonní vlivy nebo výpočtem míry růstu), musí to být výslovně uvedeno.
  4. Pokud jsou na komerčních stránkách či pro propagační účely použity odkazy na internetové stránky ESRB, tyto stránky musí být jediným prvkem okna vyhledávače (nesmí tedy být zobrazovány uvnitř rámce jiných internetových stránek).

K výše uvedenému platí výjimka, že reprodukce, publikace či vydání dokumentů, vcelku či jejich části, které nesou jméno autora či autorů, formou odlišné publikace, ať už tištěné či v elektronické podobě, je povoleno pouze s předchozím výslovným písemným souhlasem ESRB nebo autora či autorů.

Použití názvu a log

ESRB a ECB upozorňují, že nenesou odpovědnost, pokud jsou název, logo či adresa ESRB zneužity se záměrem podvést veřejnost. Pokud kdokoli uvidí či obdrží podezřelou dokumentaci, která odkazuje na ESRB či z něj údajně pochází, měl by to okamžitě ohlásit svému místnímu orgánu zajišťujícímu výkon práva nebo si vyžádat radu od příslušných národních členů ESRB.