Menu

Ansvarsfriskrivning och upphovsrättsskydd

Ansvarsfriskrivning

Europeiska centralbanken (ECB) driver denna webbplats för Europeiska systemrisknämnden (ESRB). ESRB avser genom sin webbplats att öka allmänhetens åtkomst till information om dess verksamhet. Vi strävar efter att informationen ska vara aktuell och korrekt. ESRB och ECB accepterar dock inte något ansvar eller några skyldigheter för innehållet på denna webbplats.

Detta material

  • är allmän information som inte riktas till någon enskild fysisk eller juridisk persons specifika förhållanden
  • är ibland länkat till externa webbplatser som ESRB och ECB inte har någon kontroll över och som ESRB och ECB inte tar något ansvar för
  • utgör inte yrkesmässig eller juridisk rådgivning.

Trots att den information som publiceras på denna webbplats grundar sig på källor som ESRB och ECB anser vara pålitliga, accepterar ESRB och ECB inte något ansvar eller några skyldigheter för förluster som uppstått som en följd av att någon part med stöd av denna information har fattat beslut, vidtagit åtgärder eller underlåtit att vidta åtgärder därvidlag. ESRB och ECB accepterar i synnerhet inte något ansvar eller några skyldigheter för ekonomisk förlust eller indirekt förlust eller skada inklusive, utan begränsningar, affärsförlust och förlust av vinster som en direkt eller indirekt följd av, eller i samband med, ESRB publicering av informationen, inklusive frekvensen av sådan publicering eller någon persons användning av informationen.

Observera att det inte kan garanteras att handlingar eller annan information som finns på denna webbplats exakt återger officiellt antagna texter. Endast ESRB:s rättsakter som offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning samt annan dokumentation och/eller andra uppgifter som ESRB publicerat bedöms vara giltiga.

Vi strävar efter att så långt som möjligt undvika tekniska störningar. ECB kan emellertid inte garantera att den service som tillhandahålls är fri från avbrott eller andra störningar som har att göra med sådana problem. ESRB och ECB accepterar inget ansvar för problem som kan uppstå till följd av att denna webbplats eller någon av dess externa länkar har använts.

Denna ansvarsfriskrivning är inte avsedd att inskränka ESRB:s och ECB:s ansvar i strid med tillämplig nationell lagstiftning eller att utesluta ECB:s ansvar i de fall där friskrivning inte får ske enligt sådan lagstiftning.

Om du går in på någon del av denna webbplats anses du ha godkänt ovannämnda ansvarsfriskrivning.

Upphovsrättsskydd

Upphovsrätt © för allt innehåll på denna webbplats: Europeiska systemrisknämnden, c/o Europeiska centralbanken, Frankfurt am Main, Tyskland.

Med reservation för nedanstående undantag får personer som använder ESRB:s webbplats fritt använda sig av den information som erhållits direkt från den, förutsatt att följande villkor uppfylls:

  1. Om sådan information sprids eller återges måste det göras med exakt samma ordalydelse, och ESRB ska anges som källa.
  2. Om informationen införlivas i dokument som försäljs (oavsett på vilket sätt), måste den fysiska eller juridiska person som offentliggör informationen upplysa köparen om att informationen kan erhållas gratis på ESRB:s webbplats. Detta måste ske innan köparen betalar för ett abonnemang eller erlägger någon form av användaravgift, och även varje gång köparen får tillgång till den information som tagits från ESRB:s webbplats.
  3. Om informationen omarbetas av användaren (t.ex. genom säsongsjusteringar av statistikuppgifter eller beräkning av tillväxttakt) måste detta uttryckligen anges.
  4. Om användaren genom en länk går in på ESRB:s webbplats från företags webbplatser eller i reklamsyfte, måste ESRB:s webbplats vara det enda som syns i webbläsarens fönster (den får alltså inte synas i någon annan webbplats ram).

Som undantag från ovanstående tillåts reproducering, publicering eller omtryck, helt eller delvis, av dokument med författarens namn angivet, i form av en annan publikation, tryckt eller elektroniskt framställd, endast om skriftligt godkännande erhålls på förhand från ESRB eller författaren.

Användning av namn och logotyper

ESRB och ECB vill påpeka att de inte kan ställas till svars om ESRB:s namn, logotyp eller adress missbrukas i syfte att föra allmänheten bakom ljuset. Om någon ser eller erhåller tvivelaktiga dokument som hänvisar till, eller påstås komma från ESRB ska detta omedelbart rapporteras till den lokala brottsbekämpande myndigheten eller råd begäras av relevanta nationella medlemmar i ESRB.