Menu

Vastutust piirav klausel ja autoriõiguse klausel

Piiratud vastutus

Euroopa Keskpank (EKP) haldab Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu (ESRN) veebilehte. ESRN püüab veebilehe kaudu suurendada üldsuse juurdepääsu oma tegevusega seotud teabele. ESRNi eesmärk on tagada selle teabe ajakohasus ja täpsus. ESRN ja EKP ei võta endale veebilehel sisalduva teabega seoses mingit vastutust ega kohustusi.

Siinne teave:

  • on üldine ja ei ole mõeldud ühegi kindla isiku või üksuse konkreetseks käsitlemiseks;
  • võib sisaldada viiteid veebilehtedele, mille üle ESRNil ja EKP-l puudub kontroll ja mille eest ESRN ja EKP ei vastuta;
  • ei sisalda erialaseid ega juriidilisi nõuandeid.

Ehkki sellel veebilehel avaldatud teave põhineb ESRNi ja EKP hinnangul usaldusväärsetel allikatel, ei võta ESRN ja EKP endale mingit vastutust ega mingeid kohustusi ühegi osapoole kahju eest, mis tekkis selle avaldatud teabe alusel tehtud tegevuse, tegemata jätmise või otsuste tõttu. Eelkõige ei võta ESRN ja EKP endale vastutust ega kohustusi majandusliku ega mingi muu kaudse või otsese kahju või kahjustuste, sealhulgas, ilma piiranguteta, ettevõtte saadud kahju ega saamatajäänud kasumi eest, mis tulenes otseselt või kaudselt ESRNi poolt teabe avaldamisest, avaldamise sagedusest või avaldatud teabe kasutamisest mis tahes isiku poolt.

Palume arvestada, et sellel veebilehel avaldatud dokumentide või muu teabe täpne vastavus ametlikult vastu võetud tekstile ei ole tagatud. Autentseteks loetakse ainult Euroopa Liidu Teatajas avaldatud ESRNi õigusakte ja ESRNi poolt avaldatud muid dokumente ja/või andmeid.

Püüame minimeerida tehniliste vigade tõttu tekkinud katkestusi. EKP ei saa siiski tagada, et taolisi katkestusi või muid veebilehega seotud probleeme ei esine. ESRN ja EKP ei vastuta veebilehe või sellel viidatud teiste veebilehtede kasutamisel tekkinud probleemide eest.

Käesoleva klausli eesmärk ei ole piirata ESRNi ja EKP vastutust kehtivates riigisisestes õigusaktides sätestatud nõuetega vastuollu sattumisel ega välistada vastutust juhtudel, mil nimetatud õigusaktide alusel vastutust välistada ei saa.

Eeldatakse, et käesoleva veebilehe mis tahes rubriigi kasutaja on nõustunud eespool toodud tingimustega.

Autoriõigus

Veebilehe autoriõigus: Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu, Euroopa Keskpank, Maini-äärne Frankfurt, Saksamaa.

Käesoleva veebilehe kasutaja võib veebilehelt saadud teavet vabalt kasutada järgmistel tingimustel, arvestades allpool sätestatud erandit:

  1. Teabe taasesitamisel või levitamisel tuleb olla täpne ja viidata ESRNile kui algallikale.
  2. Kui teave sisaldub tasulistes dokumentides (olenemata levitamisvahendist), peab seda avaldav füüsiline või juriidiline isik enne mis tahes tellimus- või muu tasu saamist ostjalt ja iga kord, kui ostja kasutab siinselt veebilehelt pärinevat teavet, teavitama teda, et see teave on tasuta kättesaadav siinselt veebilehelt.
  3. Kui kasutaja muudab teavet (nt kohandades statistilisi andmeid hooajaliselt või arvutades kasvumäärasid), tuleb see selgesõnaliselt ära märkida.
  4. Kui ettevõtluseks või müügi eesmärgil kasutataval veebilehel on lingid käesolevale veebilehele, peab ESRNi veebileht hõlmama veebilehitseja terve akna (st see ei tohi olla teise veebilehe raamis).

Eespool nimetatud tingimuste suhtes kehtib järgmine erand: autorite nime kandvaid dokumente tohib osaliselt või terviklikult taasesitada, avaldada või taastrükkida iseseisva trükitud või elektroonilise väljaandena ainult ESRNi või autorite eelneval selgesõnalisel kirjalikul nõusolekul.

Nime ja logode kasutamine

ESRN ja EKP soovivad rõhutada, et ei kanna vastutust, kui ESRNi nime, logo või aadressi väärkasutatakse avalikkuse petmise eesmärgil. Kui kellegi kätte satuvad küsitava päritoluga dokumendid, mis viitavad ESRNile või sealt väidetavalt pärinevad, tuleks sellest kohe teatada kohalikele õiguskaitseasutustele või pöörduda ESRNi pädevate riigisiseste liikmete poole.