Menu

Wyłączenie odpowiedzialności i prawa autorskie

Wyłączenie odpowiedzialności

Strona internetowa Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego (ERRS) jest prowadzona przez Europejski Bank Centralny (EBC). Celem tej strony jest zapewnienie opinii publicznej szerokiego dostępu do informacji o działalności ERRS. ERRS i EBC starają się, by udostępniane informacje były aktualne i rzetelne, nie ponoszą jednak odpowiedzialności z tytułu zamieszczonych tu materiałów.

Materiały te:

  • stanowią informacje o charakterze ogólnym, nieodnoszące się do konkretnych osób i podmiotów;
  • mogą zawierać linki do zewnętrznych stron internetowych, nad którymi ERRS i EBC nie mają kontroli i za które nie odpowiadają;
  • nie stanowią porady specjalistycznej ani prawnej.

ERRS i EBC podają na stronie informacje pochodzące ze źródeł, które uważają za wiarygodne, nie ponoszą jednak odpowiedzialności za ewentualne straty wynikające z podjęcia decyzji bądź podjęcia lub zaniechania działań na podstawie tych informacji. W szczególności ERRS i EBC nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne straty finansowe i inne straty lub szkody (w tym między innymi za utratę zleceń lub zysków) wynikające bezpośrednio lub pośrednio z opublikowania informacji przez ERRS, w tym z częstotliwości ich publikacji bądź z faktu ich wykorzystania.

Należy podkreślić, że dokumenty i informacje dostępne na tej stronie nie muszą być jednobrzmiące z oficjalną wersją odpowiednich tekstów. Za obowiązujące uważa się wyłącznie akty prawne ERRS opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz inne dokumenty i dane opublikowane przez ERRS.

EBC dąży do ograniczenia zakłóceń w działaniu strony spowodowanych błędami technicznymi, nie może jednak zagwarantować, że będzie ona funkcjonować bezbłędnie i nieprzerwanie. ERRS i EBC nie odpowiadają za problemy będące wynikiem korzystania z tej strony internetowej lub z powiązanych z nią stron zewnętrznych.

Oświadczenie o wyłączeniu odpowiedzialności nie ma na celu ograniczenia odpowiedzialności ERRS i EBC w sposób sprzeczny z wymogami określonymi w odpowiednich przepisach krajowych ani też wyłączenia ich odpowiedzialności w sprawach, które na mocy takich przepisów nie podlegają wyłączeniu.

Odwiedzenie dowolnej części tej strony uznaje się za równoznaczne z zaakceptowaniem powyższych warunków.

Prawa autorskie

Właścicielem praw autorskich do całej zawartości tej strony jest © Europejska Rada ds. Ryzyka Systemowego, adres do doręczeń: Europejski Bank Centralny, Frankfurt nad Menem, Niemcy.

Z zastrzeżeniem opisanego poniżej wyjątku użytkownicy mogą swobodnie korzystać z informacji pochodzących bezpośrednio ze strony na następujących warunkach:

  1. W przypadku rozpowszechniania lub powielania informacji należy je podać wiernie i wskazać ERRS jako źródło.
  2. W przypadku włączenia informacji pochodzących z tej strony do materiałów przeznaczonych do sprzedaży (niezależnie od rodzaju nośnika) publikująca je osoba fizyczna lub prawna ma obowiązek poinformować nabywców – zarówno przed uiszczeniem przez nich abonamentu lub innej opłaty, jak i przy każdorazowym dostępie do tych informacji – że te same informacje można nieodpłatnie uzyskać bezpośrednio na stronie.
  3. W przypadku przekształcenia przez użytkownika informacji pobranych z tej strony (np. korekty sezonowej danych statystycznych lub obliczenia stopy wzrostu) należy to wyraźnie zaznaczyć.
  4. W przypadku umieszczania linków do tej strony na innych stronach w celach komercyjnych lub promocyjnych strona ERRS musi być jedynym elementem w oknie przeglądarki (tj. nie może się pojawiać w ramce innej strony internetowej).

W drodze wyjątku od powyższych zasad powielanie, publikacja lub przedruk całości lub fragmentów dokumentów, które są opatrzone nazwiskiem autora (autorów), w ramach innej publikacji drukowanej lub elektronicznej wymaga uzyskania uprzednio wyraźnej, pisemnej zgody ERRS lub autora (autorów).

Zasady wykorzystywania nazwy i logo

ERRS i EBC pragną podkreślić, że nie ponoszą odpowiedzialności w przypadku nieuprawnionego wykorzystania nazwy, logo lub adresu ERRS w działaniach o cechach oszustwa. W przypadku zauważenia lub otrzymania budzącej wątpliwości dokumentacji odwołującej się do ERRS lub rzekomo od niej pochodzącej należy niezwłocznie zgłosić ten fakt policji lub zwrócić się do odpowiedniego organu krajowego będącego członkiem ERRS.