Εταιρική διακυβέρνηση

Εταιρική διακυβέρνηση

Το Γενικό Συμβούλιο του ΕΣΣΚ υιοθέτησε τον ακόλουθο κώδικα καθώς και τους ακόλουθους κανόνες και μέτρα:

Κώδικας συμπεριφοράς (απόφαση ΕΣΣΚ/2011/3)
Εσωτερικός κανονισμός (απόφαση ΕΣΣΚ/2011/1) - ενοποιημένη έκδοση

Το Γενικό Συμβούλιο του ΕΣΣΚ διόρισε την Ευανθία Χατζηλιάση ως Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου (με ισχύ από 1ης Αυγούστου 2019).

Απόφαση σχετικά με τον διορισμό του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων (ΕΣΣΚ/2019/17)

Βέλτιστες πρακτικές

Δήλωση συμφερόντων