Εταιρική διακυβέρνηση

Εταιρική διακυβέρνηση

Το Γενικό Συμβούλιο του ΕΣΣΚ υιοθέτησε τον ακόλουθο κώδικα καθώς και τους ακόλουθους κανόνες και μέτρα:

Κώδικας συμπεριφοράς (απόφαση ΕΣΣΚ/2011/3)
Εσωτερικός κανονισμός (απόφαση ΕΣΣΚ/2011/1) - ενοποιημένη έκδοση
Διορισμός Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (απόφαση ΕΣΣΚ/2018/6)

Το Γενικό Συμβούλιο του ΕΣΣΚ διόρισε την Barbara Eggl ως Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου (με ισχύ από 1ης Ιουνίου 2017).

Βέλτιστες πρακτικές

Δήλωση συμφερόντων