Διευθύνουσα Επιτροπή

Η Διευθύνουσα Επιτροπή στηρίζει την οργάνωση των συνεδριάσεων του Γενικού Συμβουλίου. Εξετάζει τις αναλύσεις που υποβάλλουν τα συμβουλευτικά όργανα του ΕΣΣΚ (η Συμβουλευτική Τεχνική Επιτροπή και η Συμβουλευτική Επιστημονική Επιτροπή) και συζητεί το πρόγραμμα μακροπροληπτικής πολιτικής του ΕΣΣΚ.


Η Διευθύνουσα Επιτροπή αποτελείται από:

  • τον πρόεδρο και τον πρώτο αντιπρόεδρο του ΕΣΣΚ
  • τον αντιπρόεδρο της ΕΚΤ
  • τέσσερα άλλα μέλη του Γενικού Συμβουλίου τα οποία είναι επίσης μέλη του Γενικού Συμβουλίου της ΕΚΤ. Αυτά εκλέγονται από τα μέλη του Γενικού Συμβουλίου που είναι επίσης μέλη του Γενικού Συμβουλίου της ΕΚΤ και μεταξύ αυτών
  • ένα μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
  • τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ)
  • τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (ΕΑΑΕΣ)
  • τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ)
  • τον πρόεδρο της Οικονομικής και Δημοσιονομικής Επιτροπής
  • τον πρόεδρο της Συμβουλευτικής Επιστημονικής Επιτροπής
  • τον πρόεδρο της Συμβουλευτικής Τεχνικής Επιτροπής