Συμβουλευτική Τεχνική Επιτροπή

Συμβουλευτική Τεχνική Επιτροπή του ΕΣΣΚ

Η Συμβουλευτική Τεχνική Επιτροπή παρέχει συμβουλές και συνδρομή για θέματα που αφορούν το έργο του ΕΣΣΚ.

Η Συμβουλευτική Τεχνική Επιτροπή απαρτίζεται από:

 • έναν εκπρόσωπο κάθε εθνικής κεντρικής τράπεζας των κρατών μελών και έναν εκπρόσωπο της ΕΚΤ
 • ανά κράτος μέλος, έναν εκπρόσωπο των αρμόδιων εθνικών εποπτικών αρχών (οι αντίστοιχοι εκπρόσωποι εναλλάσσονται αναλόγως με το υπό συζήτηση θέμα, εκτός εάν οι εθνικές εποπτικές αρχές συγκεκριμένου κράτους μέλους έχουν συμφωνήσει για κοινό εκπρόσωπο)
 • έναν εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ)
 • έναν εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (ΕΑΑΕΣ)
 • έναν εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ)
 • δύο εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ)
 • έναν εκπρόσωπο της Οικονομικής και Δημοσιονομικής Επιτροπής (ΟΔΕ)
 • έναν εκπρόσωπο της Συμβουλευτικής Επιστημονικής Επιτροπής (ΣΕΕ)
 • έναν εκπρόσωπο της εθνικής κεντρικής τράπεζας της Ισλανδίας
 • έναν εκπρόσωπο της εθνικής κεντρικής τράπεζας της Νορβηγίας
 • έναν εκπρόσωπο του Υπουγείου Οικονομικών του Λιχτενστάιν
 • έναν εκπρόσωπο της αρμόδιας εθνικής εποπτικής αρχής των κρατών της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ) που αναφέρονται παραπάνω