Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Γενικό Συμβούλιο

Το Γενικό Συμβούλιο λαμβάνει τις αναγκαίες αποφάσεις για να διασφαλίζει ότι το ΕΣΣΚ είναι σε θέση να εκτελεί τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί. Το Γενικό Συμβούλιο συνεδριάζει τουλάχιστον τέσσερις φορές ετησίως (τον Μάρτιο, τον Ιούνιο, τον Σεπτέμβριο και τον Δεκέμβριο).

Μέλη

Το Γενικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέλη με δικαίωμα ψήφου:

 • την πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ)
 • τους διοικητές των εθνικών κεντρικών τραπεζών των κρατών μελών ή, κατά περίπτωση, υψηλού επιπέδου εκπροσώπους των εντεταλμένων αρχών σύμφωνα με την οδηγία 2013/36/ΕΕ ή τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013
 • έναν εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
 • τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ)
 • τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (ΕΑΑΕΣ)
 • τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ)
 • τον πρόεδρο και τους δύο αντιπροέδρους της Συμβουλευτικής Επιστημονικής Επιτροπής (ΣΕΕ)
 • τον πρόεδρο της Συμβουλευτικής Τεχνικής Επιτροπής (ΣΤΕ)

και τα ακόλουθα μέλη χωρίς δικαίωμα ψήφου:

 • ανά κράτος μέλος, έναν εκπρόσωπο υψηλού επιπέδου των εθνικών εποπτικών αρχών, της εθνικής αρχής στην οποία έχει ανατεθεί η άσκηση μακροπροληπτικής πολιτικής ή της εθνικής κεντρικής τράπεζας, εκτός εάν ο διοικητής της εθνικής κεντρικής τράπεζας δεν είναι το μέλος του Γενικού Συμβουλίου με δικαιώματα ψήφου, στην οποία περίπτωση ένας υψηλού επιπέδου εκπρόσωπος της εθνικής κεντρικής τράπεζας είναι το μέλος του Γενικού Συμβουλίου χωρίς δικαιώματα ψήφου (οι εκπρόσωποι υψηλού επιπέδου εναλλάσσονται αναλόγως με το υπό συζήτηση θέμα, εκτός εάν οι εθνικές αρχές συγκεκριμένου κράτους μέλους έχουν συμφωνήσει για κοινό εκπρόσωπο)
 • τον πρόεδρο της Οικονομικής και Δημοσιονομικής Επιτροπής (ΟΔΕ)
 • τον πρόεδρο του Εποπτικού Συμβουλίου της ΕΚΤ
 • τον πρόεδρο του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης
 • τον διοικητή της εθνικής κεντρικής τράπεζας της Ισλανδίας
 • τον διοικητή της εθνικής κεντρικής τράπεζας της Νορβηγίας
 • έναν εκπρόσωπο υψηλού επιπέδου του Υπουργείου Οικονομικών του Λιχτενστάιν
 • έναν εκπρόσωπο υψηλού επιπέδου της αρμόδιας εθνικής εποπτικής αρχής των κρατών της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ)  που αναφέρονται παραπάνω
 • ένα μέλος του σώματος της εποπτεύουσας αρχής της ΕΖΕΣ δύναται να συμμετέχει σε συνεδριάσεις του Γενικού Συμβουλίου, όταν αυτές σχετίζονται με τα καθήκοντά του

Πρόεδρος και Αντιπρόεδροι

Christine Lagarde Πρόεδρος του ΕΣΣΚ
Olli Rehn Πρώτος Αντιπρόεδρος του ΕΣΣΚ
José Manuel Campa Δεύτερος Αντιπρόεδρος του ΕΣΣΚ

Όλες οι σελίδες σε αυτήν την ενότητα