Γενικό Συμβούλιο

Το Γενικό Συμβούλιο λαμβάνει τις αναγκαίες αποφάσεις για να διασφαλίζει ότι το ΕΣΣΚ είναι σε θέση να εκτελεί τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί. Το Γενικό Συμβούλιο συνεδριάζει τουλάχιστον τέσσερις φορές ετησίως (τον Μάρτιο, τον Ιούνιο, τον Σεπτέμβριο και τον Δεκέμβριο).

Μέλη

Το Γενικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέλη με δικαίωμα ψήφου:

 • την πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ)
 • τους διοικητές των εθνικών κεντρικών τραπεζών των κρατών μελών
 • ένα μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
 • τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ)
 • τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (ΕΑΑΕΣ)
 • τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ)
 • τον πρόεδρο και τους δύο αντιπροέδρους της Συμβουλευτικής Επιστημονικής Επιτροπής (ΣΕΕ)
 • τον πρόεδρο της Συμβουλευτικής Τεχνικής Επιτροπής (ΣΤΕ)

και τα ακόλουθα μέλη χωρίς δικαίωμα ψήφου:

 • ανά κράτος μέλος, έναν εκπρόσωπο υψηλού επιπέδου των αρμόδιων εθνικών εποπτικών αρχών (οι εκπρόσωποι υψηλού επιπέδου εναλλάσσονται αναλόγως με το υπό συζήτηση θέμα, εκτός εάν οι εθνικές εποπτικές αρχές συγκεκριμένου κράτους μέλους έχουν συμφωνήσει για κοινό εκπρόσωπο)
 • τον πρόεδρο της Οικονομικής και Δημοσιονομικής Επιτροπής (ΟΔΕ)
 • τον διοικητή της εθνικής κεντρικής τράπεζας της Ισλανδίας
 • τον διοικητή της εθνικής κεντρικής τράπεζας της Νορβηγίας
 • έναν εκπρόσωπο υψηλού επιπέδου του Υπουργείου Οικονομικών του Λιχτενστάιν
 • έναν εκπρόσωπο υψηλού επιπέδου της αρμόδιας εθνικής εποπτικής αρχής των κρατών της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ)  που αναφέρονται παραπάνω
 • ένα μέλος του σώματος της εποπτεύουσας αρχής της ΕΖΕΣ δύναται να συμμετέχει σε συνεδριάσεις του Γενικού Συμβουλίου, όταν αυτές σχετίζονται με τα καθήκοντά του

Πρόεδρος και Αντιπρόεδροι

Christine Lagarde Πρόεδρος του ΕΣΣΚ
Stefan IngvesΠρώτος Αντιπρόεδρος του ΕΣΣΚ
José Manuel CampaΔεύτερος Αντιπρόεδρος του ΕΣΣΚ